Požadavky klientů se velmi liší, a podle toho se odvíjí i cena za naše služby, kterou určujeme v závislosti na množství odvedené práce.

První konzultace

První konzultace s klienty, kteří zvažují založení svěřenského fondu* je vždy zdarma a bez závazku.

Co můžete od této konzultace očekávat:

 • Budeme chtít získat jasnou představu o tom, jaké jsou Vaše cíle a čeho se snažíte dosáhnout;
 • Budete mít prostor na dotazy a samozřejmě možnost se rozhodnout, zda s námi chcete spolupracovat;
 • Během schůzky vyjde najevo, zda jsme Vám schopni pomoci a jaké další kroky by měly následovat;
 • V případě, že Vám nebudeme schopni pomoci; pokud je Vaše situace pod kontrolou anebo pokud zjistíme, že je pro Vás mnohem vhodnější doporučit Vám jiné řešení, během schůzky Vám toto sdělíme;
 • Veškeré další kroky a předpokládané náklady probereme a odsouhlasíme na této první schůzce.

 

Pokud se s námi budete chtít setkat za jiným účelem, např. s požadavkem poradenství ohledně existujícího svěřenského fondu nebo za účelem obecné konzultace, obvykle si účtujeme odměnu v naší hodinové sazbě, jak je stanovena níže. Pokud se s námi budete chtít setkat mimo Prahu, dohodneme se předem na poplatku za cestu k Vám.

Další schůzky / Konzultace

Za další konzultace, práci na přípravě dokumentů, atd..účtujeme odměnu v hodinové sazbě. Tato odměna s Vámi bude vždy dopředu prodiskutována. Typicky se pohybuje v rozmezí 1.000 – 2.000,- Kč za hod v závislosti na povaze a složitosti práce.

Vezměte prosím v úvahu, že tato odměna Vám bude účtována pouze v případě, že se rozhodnete nevyužít naše kompletní služby. V případě, že se rozhodnete založit svěřenský fond nebo jinou strukturu s využitím našich služeb, bude cena za veškeré konzultace a práci zahrnuta v odměně za založení této struktury (žádné další poplatky neúčtujeme).

Odměna za založení svěřenského fondu

Odměnu za založení struktury účtujeme ve chvíli, kdy jsou připraveny veškeré potřebné dokumenty k její realizaci. Tyto s Vámi vždy probereme a vzájemně odsouhlasíme předem.

Standardně vybíráme před zahájením práce zálohu ve výši 40 % předpokládané ceny. V případě, že se nakonec rozhodnete strukturu nezakládat, použijeme tuto zálohu na zaplacení odměny za odvedenou práci a případný rozdíl Vám bude vrácen.

Odměna za založení českého svěřenského fondu zahrnuje:

 • Vyhotovení ‘fact find’ dokumentu;
 • Uspokojení všech legálně požadovaných postupů proti praní špinavých peněz a podobných požadavků;
 • Přípravu návrhů zakládací dokumentace pod právním dohledem včetně:
  • Statutu svěřenského fondu;
  • Smlouvy o svěřenském fondu;
  • Podmínek, které jsou přílohou a nedílnou součástí smlouvy o svěřenském fondu;
  • Protokolu z první schůze svěřenských správců.
 • Předání návrhů zakládacích dokumentů a jejich doplnění a učinění nezbytných změn (na základě Vašich přání)
 • Příprava finálních dokumentů;
 • Organizace a účast na schůzce k podpisu zakládacích dokumentů u notáře – včetně registrace do evidence svěřenských fondů;
 • Běžné náklady (tisk dokumentů, fotokopie, poštovné, atd.)

Do celkových nákladů za založení svěřenského fondu, počítejte se zaplacením notářského poplatku za vyhotovení notářského zápisu, který se většinou pohybuje v rozmezí 8.000 – 10.000,- Kč.

Služby, jež Vám budou poskytnuty v případě zakládání jiných struktur, budou samozřejmě záviset na dané struktuře.

Odměna za naše služby vedoucí k založení svěřenského fondu bude vždy probrána a schválena předem. Její výše není stanovena na základě pevného ceníku, ale závisí na složitosti dané struktury. Pro představu:

 • Účtujeme na základě složitosti, ne na základě hodnoty / výše vkládaného majetku.
 • Pro charitativní svěřenské fondy a svěřenské fondy k podpoře postižených dětí se typicky snažíme odměnu silně redukovat. Pro více informací nás prosím kontaktujte.
 • Svěřenské fondy založené k soukromým účelům se běžně pohybují v rozmezí 40.000 – 60.000,- Kč v závislosti na složitosti případu.
 • Pokud připravujeme pro jednoho klienta více podobných svěřenských fondů, potom každý další stojí okolo 25.000,- Kč.
 • Složitější svěřenské fondy – zahrnující dynastický svěřenský fond, řešení firemního nástupnictví nebo mezinárodní řešení jsou dražší. Konkrétní cenu můžeme navrhnout ve chvíli, kdy budeme znát Vaši situaci a cíl, který se snažíte dosáhnout.

 

Další služby související se založením svěřenského fondu

Registrace k dani z příjmu

Ze zákona máte povinnost registrovat svěřenský fond k dani z příjmu právnických osob do 15 dnů od jeho vzniku. Pokud využíváte naše administrativní služby včetně zajištění účetnictví, potom pro Vás tuto službu automaticky zajišťujeme.

V případě, že si účetnictví svěřenského fondu zajišťujete sami, potom nezapomeňte svého účetního na tuto povinnost upozornit. Pokud si budete přát, abychom registraci provedli my, potom tuto službu poskytujeme za jednorázový poplatek 2.000,- Kč.

Evidence skutečných majitelů

V případě, že si budete přát, abychom pro Váš svěřenský fond zajistili zápis do Evidence skutečných majitelů, potom tuto službu poskytujeme za jednorázový poplatek 1.000,- Kč.

Převod majetku do správy svěřenského fondu

Každý převod majetku do správy svěřenského fondu, musí být učiněn na základě smlouvy. Tato smlouva je provázena rozhodnutím svěřenských správců, kterým přijímají majetek do správy svěřenského fondu a uložena ve sbírce listin evidence svěřenských fondů. V případě jednoduchých převodů – finanční hotovosti atd. Vám jako součást našich administrativních služeb dodáme jednoduchý návrh takové smlouvy.

V případě převodu nemovitostí nebo obchodních podílů Vám doporučujeme využít služby advokáta. Pokud s některým advokátem sami nespolupracujete, rádi Vám doporučíme zkušené právníky, kteří pro Vás tyto záležitosti za přiměřenou cenu zorganizují.

Administrativní služby

Budete-li mít zájem o administraci Vašeho svěřenského fondu, můžete si zvolit některý ze tří administrativních balíčků:

 • Balíček č. 1: Administrativní služby 6.000,- Kč / ročně
 • Balíček č. 2: Administrativní služby + základní účetnictví a daně 12.500,- Kč / ročně
 • Balíček č. 3: Administrativní služby + nadstandardní účetnictví a daně: 15.000,- Kč a výše

 

Balíček č.1: Administrativní služby

Služba zahrnuje:

 • správu složky svěřenského fondu,
 • správu Knihy záznamů svěřenského fondu,
 • správu seznamu vkladů a poskytnutých plnění podle zákona,
 • správu registrů správců a orgánů dohledu, včetně přípravy právně požadovaných prohlášení o skutečném majiteli,
 • poskytování poradenství svěřenským správcům, jak budou požadovat (do pěti hodin ročně),
 • přípravu správcovských rozhodnutí (do pěti ročně) včetně přípravy smluv o vkladu ve vztahu k většině majetku kromě nemovitostí a akcií společnosti *.
 • čtvrtletní kontrolu stavu svěřenského fondu. Jedná se o pravidelnou kontrolu toho, zda jsou Vaše rozhodnutí, jednání, stav svěřenského fondu a provedené investice v souladu s právními předpisy.

 

Balíček č. 1 nezahrnuje účetní služby ani přípravu a odevzdání daňových přiznání svěřenského fondu.

* Smlouvy o vkládání nemovitostí nebo akcií společnosti jsou komplikovanější a vyžadují odbornou právní pomoc. Můžeme Vám doporučit právní partnery, kteří Vám jsou schopni tyto služby poskytnout za přiměřený poplatek.

Nabízíme také administraci svěřenských fondů, které jsme sami nezaložili. Částka za tuto službu je individuální – obvykle zahrnuje vstupní poplatek, který pokrývá náklady za přezkoumání zakládací dokumentace.

Další poplatky

Další poplatky se vztahují na:

 • správu svěřenského fondu nad rámec základních služeb, (V takovém případě s Vámi budou všechny další poplatky projednány před tím, než Vám budou účtovány),
 • přípravu dokumentů potřebných k registraci do Evidence svěřenských fondů, (Za standartní podání účtujeme 1 500 Kč za podání, plus notářské poplatky – obvykle 200 – 300 Kč). Komplexní podání se určuje individuálně.
 • cestu mimo Prahu

 

Balíček č. 2: Administrativní služby + účetnictví a daně

Služba zahrnuje:

 • veškeré služby obsažené v balíčku č. 1
 • registraci svěřenského fondu k dani z příjmu právnických osob
 • PLUS účetnictví a daně

Tento balíček je připraven pro většinu rodinných svěřenských fondů, ale není určen pro svěřenské fondy s rozsáhlejším majetkem nebo vyšším objemem transakcí.

Jakmile bude jasné, o jaký svěřenský fond se jedná a jaký majetek obsahuje, budeme Vám schopni sdělit, zda je vhodný právě pro tento balíček

 

Balíček č.3: Administrativní služby + nadstandardní účetnictví a daně

Služba zahrnuje veškeré služby obsažené v balíčku č. 1 PLUS účetnictví a daně účtované na základě rozsahu odvedené práce a stráveného času. Balíček je určen pro svěřenské fondy s rozsáhlejším majetkem nebo vyšším objemem transakcí.