Odpovídáme na nejčastěji kladené dotazy ohledně svěřenských fondů. Pokud zde nenajdete odpověď na Vaši otázku, kontaktujte nás prosím.

Co je to svěřenský fond?

S každým svěřenským fondem jsou spojeni alespoň tři lidé (někdy tři skupiny lidí). Pokud porozumíme tomu, co tito lidé dělají, můžeme pochopit, jak svěřenský fond funguje:

První osoba založí svěřenský fond, do kterého vyčlení určitý majetek. Tato osoba se nazývá zakladatel.

Další osoba majetek jednoho dne obdrží – ovšem zatím nikoli – stane se tak až někdy v budoucnu. Tato osoba se nazývá obmyšlený.

Třetí osoba se mezitím o vyčleněný majetek stará. Tato osoba se nazývá svěřenský správce.

Během existence svěřenského fondu, je vyčleněný majetek zapsán na jméno svěřenského správce (jeho úkolem je právě řádná správa tohoto majetku), ovšem tento majetek svěřenskému správci nepatří – jednoho dne připadne obmyšleným. Zajímavé je, že na základě české právní úpravy, během existence svěřenského fondu vyčleněný majetek nepatří nikomu. Jedná se o jeden z nejdůležitějších důvodů, proč je výhodné svěřenský fond založit.

Zde je velmi jednoduchý příklad:

Jan je dědečkem.

Rád by svým vnoučatům věnoval určité finanční prostředky. Má však malý problém.  Některá vnoučata jsou zatím příliš mladá, a dokonce je pravděpodobné, že se další teprve narodí.

V tomto případě bude Jan zakladatelem. Vyčlení do svěřenského fondu určitý finanční obnos, který bude spravovat jeho kamarád Marek, jež nastoupí do role svěřenského správce. Jan nechá připravit zakládací dokumentaci, včetně smlouvy o svěřenském fondu, kterou společně podepíší. V těchto listinách bude stanoveno, jak má Marek s vyčleněným obnosem naložit.

Marek má nyní ve správě peníze, které může vložit na svůj bankovní účet (avšak samozřejmě by je neměl utratit). Přestože je finanční částka uložena na jeho bankovním účtu, nepatří mu – je určena Janovým vnoučatům. Je zřejmé, že pro Marka bude mnohem lepší otevřít speciální bankovní účet, kam tyto peníze samostatně vloží, aby je nemohl zaměnit se svými vlastními.

Marek má jako svěřenský správce povinnost spravovat vyčleněný majetek, jak nejlépe umí a jakmile vnoučata dorostou, majetek převést do jejich vlastnictví.

A taková je podstata svěřenského fondu; určená osoba se stará o majetek, který není její, ve prospěch někoho dalšího.

Mnoho současných svěřenských fondů je samozřejmě komplikovanějších než je nastíněno v uvedeném příkladu, avšak v jejich základu vždy naleznete stejný vztah; osoba starající se o něco, co není její, ve prospěch někoho dalšího.

Existují země, kde je institut trustu (svěřenského fondu) zakotven již po staletí, avšak v České republice je právně účinný až od 1. ledna 2014.

Tato právní účinnost znamená, že:

 • pokud se Marek dostane do exekuce, exekutor nemá přístup k vyčleněným penězům, i kdyby byly vedeny na účtě pod Markovým jménem;
 • Pokud se Jan dostane do exekuce, jsou tyto vyčleněné peníze chráněny. Nadále mu totiž nepatří (i přestože svěřenský fond dál kontroluje);
 • V případě, že Jan zemře, nestanou se vyčleněné peníze součástí jeho pozůstalosti, protože nadále není jejich vlastníkem. Jeho děti ani kdokoli další, tak na tuto vyčleněnou část majetku nemají nárok;
 • v případě, že zemře Marek, vyčleněné peníze přejdou pod správu dalšího svěřenského správce. Nepřipadnou Markovým příbuzným;
 • majetek, který je vyčleněn ve svěřenském fondu je z hlediska správy daní nahlížen odděleně od Markova osobního majetku;
 • pokud Marek nebude jednat v souladu se zakládací dokumentací svěřenského fondu nebo pokud nebude chránit zájmy obmyšlených, mohou ho obmyšlení žalovat před soudem.

Proč bychom měli chtít zakládat svěřenský fond?

Existuje mnoho důvodů, proč byste mohli chtít založit svěřenský fond. V zahraničí jsou svěřenské fondy velmi rozšířené, protože nabízejí jednoduchá řešení velmi komplikovaných problémů. Například na Novém Zélandu, kde žije 4,5 mil. obyvatel, existuje okolo 500 000 svěřenských fondů – tedy více než jeden svěřenský fond na každých deset obyvatel. Svěřenské fondy jsou na Novém Zélandu téměř tak běžné jako firmy.

Zde uvádíme několik důvodů, proč byste mohli chtít založit svěřenský fond. Pokud se Vás některý z důvodů týká, doporučujeme, abyste nás kontaktovali:

 • máte děti z předchozího vztahu (v tomto případě svěřenský fond POTŘEBUJETE);
 • přejete si předat majetek svým vnoučatům, ale nechcete, aby ho získaly Vaše děti;
 • přejete si uložit stranou nějaké finanční prostředky, aby Vaše vnoučata mohla jít studovat na dobrou univerzitu;
 • podnikáte, a přejete si ochránit nashromážděný majetek před riziky, která z této činnosti mohou plynout (např. úpadek, nároky věřitelů, právní spory atd.)
 • podnikáte, a přejete si ochránit nashromážděný majetek před možnými budoucími osobními riziky (např. rozvod);
 • přejete si, aby majetek v budoucnu přešel na Vaše děti, ovšem z nějakého důvodu jim ho nechcete pouze jednoduše přenechat, možná proto, že:
  • některé z Vašich dětí žije v nespokojeném manželství a Vy si nepřejete, aby Váš majetek připadl po rozvodu jeho partnerovi;
  • některé z Vašich dětí neumí s penězi hospodařit a/nebo má problémy s gamblerstvím či jinou závislostí;
 • vybudovali jste rodinnou firmu a chcete mít jistotu, že vydrží po generace. Máte pocit, že Vaše děti nejsou nejlepšími manažery, ale chcete, aby čerpali výhody jako by byly vlastníky;
 • chcete sami svobodně rozhodnout, jak bude s Vaším majetkem naloženo po Vaší smrti. Získat jistotu, že rozhodnutí, která jste učinili nebudou po Vaší smrti zpochybněna a chránit se před nežádoucími účinky nepominutelného dědictví;
 • přejete si vyhnout se jakýmkoliv budoucím nežádoucím změnám v oblasti dědických daní;
 • přejete si založit fond, který by mohl nést Vaše jméno, a vyplácet z něj stipendia nebo jiná podobná ocenění např. ve Vašem rodném městě nebo na střední škole, kterou jste navštěvovali;
 • jste skupina lidí, která sdílí určitý finanční zájem (stavební investice, dostihový kůň, víkendový dům) a hledáte jednoduchou a finančně nenáročnou strukturu pro jeho správu.

Kdo je to svěřenský správce? Kdo by měl být mým svěřenským správcem?

Svěřenský správce je člověk, kterého si zvolíte, aby se staral o Váš svěřenský fond.

Svěřenský správce drží majetek ve svěřenském fondu pod svým jménem s dodatkem svěřenský správce (vzhledem k tomu, že zákon rozeznává status svěřenského fondu, vyčleněný majetek je v bezpečí i v případě, kdy svěřenský správce např. zemře nebo se dostane do exekuce).

V současnosti může být podle občanského zákoníku svěřenským správcem, pouze fyzická osoba, ovšem nelze vyloučit, že se v budoucnu otevře možnost zastávat tuto roli také pro obchodní korporace. Je tomu tak ve většině zemí mimo ČR, kde existují profesionální správcovské společnosti, které působí podobně jako banky. Zastávají pak pro Vás bezpečnou formou roli nestranného svěřenského správce. Předpokládáme, že v budoucnu bude možné využít takovou službu i u nás. Správcovské společnosti totiž bývají často preferovanou volbou. Jak již bylo řečeno, v současnosti v ČR není možné využít služby profesionální správcovské společnosti. Vaším svěřenským správcem tedy musí být člověk nebo ideálně dva či více lidí.

Měli byste tedy velmi pečlivě zvážit, koho do funkce svěřenského správce zvolíte. Ve většině případů je nejlepší volbou jeden, nebo ideálně dva lidé, kterým plně důvěřujete, a o kterých jste si jisti, že budou vždy jednat ve Vašem nejlepším zájmu. Obecně platí, že důvěryhodní přátelé či profesionální poradci, bývají lepší volbou než blízcí příbuzní, přestože i ti se mohou stát výbornými svěřenskými správci.

Na základě české právní úpravy můžete zastávat roli svěřenského správce Vašeho svěřenského fondu dokonce Vy osobně (ovšem nesmíte být jediným správcem, vždy potřebujete alespoň jednu další nezávislou osobu). V některých případech však tento přístup nedoporučujeme, protože by mohl třetím stranám usnadnit zpochybnění účinnosti Vašeho svěřenského fondu.

Vaši svěřenští správci budou spravovat majetek ve svěřenském fondu pod svým jménem a budou odpovědní za ochranu zájmů obmyšlených a dále za plnění Vašich přání.

Zastávání role svěřenského správce může být někdy složité a náročné. Z tohoto důvodu můžete při zakládání svěřenského fondu stanovit přiměřenou odměnu Vašemu svěřenskému správci za vykonanou práci, strávený čas a vynaložené náklady. Dále je možné využít služeb profesionálního administrátora. Profesionální administrátor ponechá důležitá rozhodnutí na svěřenském správci, ale bude se starat o každodenní administrativu, daňové a účetní záležitosti. Ve chvíli, kdy si zvolíte profesionálního administrátora, chráníte tím také svého svěřenského správce. Pokud je svěřenský fond řádně řízen a spravován, vysoce tím eliminujete pravděpodobnost, že se Váš svěřenský správce v budoucnu dostane do právních potíží.

Můžete si ponechat právo svěřenského správce kdykoli odvolat, nahradit jiným nebo jmenovat nového. Takže pokud správce přestane svou funkci vykonávat uspokojivým způsobem, pak lze situaci snadno vyřešit.

Jaké existují druhy svěřenských fondů?

Svěřenské fondy jsou po celém světě využívány mnoha různými způsoby a existuje také mnoho různých typů svěřenských fondů. V České republice jich však většina spadá do tří následujících kategorií:

 

Fixní svěřenské fondy

Pokud hned zpočátku jmenujete konkrétní obmyšlené a přesně stanovíte jejich budoucí nárok na plnění ze svěřenského fondu (kdy a kolik obdrží), potom jste založili fixní svěřenský fond.

Tyto svěřenské fondy jsou zakládány z mnoha důvodů, včetně:

Svěřenské fondy za účelem doživotního užívání

Svěřenské fondy za účelem doživotního užívání jsou většinou využívány k ochraně zájmů Vašich dětí z předchozích vztahů. Běžně se aktivují až okamžikem Vaší smrti.

Vaši svěřenští správci mají povinnost užívat majetek ve svěřenském fondu k podpoře Vašeho partnera/partnerky až do doby jeho/její smrti. Následně majetek přechází na Vaše děti (nikoli do rukou partnerovi nové manželky či manžela)

Svěřenské fondy sloužící k přeskočení generace

Jako prarodič se rozhodnete uložit stranou určitou finanční částku pro svá vnoučata. Tento obnos může být postupně používán např. k úhradě školného a vnoučeti plně vyplacen v okamžiku, kdy dosáhne Vámi určeného věku.

Takový typ svěřenského fondu zajistí, aby Vaše vnouče bude čerpalo finanční prospěch přímo, nikoli skrze své rodiče (zvláště důležité to může být např. v situacích, kdy jeho rodiče žijí v nestabilním manželství). Umožní Vám to zároveň odsunout plné vyplacení stanovené částky až na dobu, kdy vnouče získá vice ‘životních zkušeností’ (oblíbeným věkem je dovršení 25 let).

Svěřenské fondy ke správě chalupy

Svěřenské fondy ke správě chalupy plní přesně ten účel, který z jejich názvu vyplývá – jde o jednoduchou strukturu, která Vám umožní předat chalupu Vašim dětem, vnoučatům a dalším budoucím generacím. Zajistí, že každý, kdo ji bude chtít využívat, tak bude moci činit, přičemž současně předchází rodinnému konfliktu, který by jinak v budoucnu nevyhnutelně nastal.

 

Diskreční svěřenské fondy

Většina svěřenských fondů, které pro klienty zakládáme, jsou právě diskrečního typu.

Tento typ svěřenského fondu je specifický v tom, že zpočátku nemá konkrétně jmenované obmyšlené. Namísto toho jsou stanoveny ‘skupiny’ – děti, vnoučata, atd., avšak bez určení konkrétního podílu, žádné konkrétní osobě. Přestože takové uspořádání může vypadat neurčitě, svěřenští správci budou mít k dispozici jasné instrukce v odlišné listině nazývané ‘memorandum přání’, kde jim přesně vysvětlíte, jak mají s majetkem ve svěřenském fondu naložit. Pokud zvolíte tuto strukturu, není možné říci, které osobě patří, jaký podíl (což do budoucna chrání jak vyčleněný majetek/tak osoby, kterým z něj má být plněno).

Diskreční svěřenské fondy se používají mnoha různými způsoby. Pro představu nabízíme několik příkladů:

Ochrana majetku a rodinné svěřenské fondy

Tento typ svěřenského fondu chrání Vaši rodinu a Váš rodinný majetek. Jestliže je majetek vyčleněn do svěřenského fondu, přestává být Váš – stává se součástí majetku fondu. Znamená to, že Vaši případní budoucí exekutoři, věřitelé, ex-manželé, a další k němu nebudou mít přístup.

Tyto svěřenské fondy by měly být běžné pro každého majitele firmy nebo kohokoli, kdo zastává rizikové povolání. Svěřenský fond chrání Váš rodinný majetek (zvláště Váš dům) před riziky vyplývajícími z této činnosti. I přestože Vaše firma může zkrachovat, Váš dům a další rodinný majetek bude v takové situaci ochráněn.

Další výhodou těchto svěřenských fondů je fakt, že Vám umožní ponechat si kontrolu nad tím, kdo od Vás jaký majetek získá, a to jak za Vašeho života, tak po Vaší smrti. Mohou být použity k vyřešení dědických záležitostí stejně jako k ochraně podílů Vašich dětí před nároky jejich budoucích partnerů.

Svěřenské fondy pro nástupnictví v podnikání

Jedná se o mírně komplikovanější struktury, které Vám umožní oddělit kontrolu od vlastnictví Vaší firmy. V případě, že si přejete předat firmu Vašim dětem, avšak nejste si jistí, zda jsou připraveny převzít kontrolu a řízení podniku, jde o perfektní strukturu.

Svěřenské fondy k držbě obchodního podílu

Svěřenské fondy mohou být využity také k držbě rodinných firem. Z tohoto uspořádání mohou plynout určité daňové výhody a výsledkem bude, že firmu bude vlastnit rodina jako celek nikoli pouze vybrané osoby. (Vezměte v potaz, že toto uspořádání v žádném případě neomezuje Vaši kontrolu nad firmou).

Dynastické svěřenské fondy

Dynastické svěřenské fondy jsou speciálním typem diskrečních svěřenských fondů, které jsou sestavovány za účelem správy rodinného a obchodního majetku. Majetek tak zůstává chráněn a může být předáván nikoli pouze jedné generaci, ale všem, jež budou následovat.

Některá jména jsou velmi známá; Rothschild, Murdoch, Agnelli, Getty, Rockefeller, jiná méně. K založení dynastického svěřenského fondu, však nemusíte být stejně bohatí jako rodina Rotchildů, stačí, když jste během svého života založili rodinou firmu, která je pro Vás natolik důležitá, že zaslouží ochránit pro budoucí generace.

Svěřenské fondy sloužící určitému účelu

Svěřenské fondy sloužící určitému účelu můžete využít k podpoře školy, sportovního klubu, vesnice a podobně. Svěřenskému správci dáte k dispozici určité finanční prostředky. Ten je investuje a dále použije za účelem, který stanovíte. Tento druh svěřenských fondů většinou nemá obmyšlené.

Svěřenský fond za určitým účelem může nést Vaše jméno: ‘Svěřenský fond Jana Nováka na podporu sportovních stipendií’. Vaše jméno Vás takto přežije.

Tyto svěřenské fondy mohou být zakládány za účelem podpory sportu na školách, v obcích, za účelem školních stipendií nebo např. k péči o historické památky.

Ztratím kontrolu?

Ne.

V jurisdikcích po celém světě, které trustové právo rozeznávají, je dlouho ustanoveným pravidlem, že pokud má být trust (svěřenský fond) platný, musí splňovat „jistotu záměru“. Pokud – a je velmi pravděpodobné, že tomu tak bude – české soudy převezmou tuto podmínku, bude to znamenat, že jestliže vložíte majetek do svěřenského fondu, musí být tento vklad „skutečný“. Vaším záměrem musí být reálné vyčlenění majetku do svěřenského fondu ve prospěch obmyšlených. Nesmíte si chtít ponechat tento majetek pro sebe.

Pokud převedete majetek do svěřenského fondu, správce bude nejen evidován jako jeho tzv. ‚zapsaný vlastník‘, ale získá nad ním též účinnou a reálnou kontrolu.

Pokud zamýšlíte založit svěřenský fond kde si Vy, jako zakladatel, ponecháte plnou kontrolu nad vyčleněným majetkem, je velmi pravděpodobné, že soud v případě sporu dojde k závěru, že Váš svěřenský fond ve skutečnosti není reálným svěřenským fondem a tudíž je neplatný – čímž bude vložený majetek ohrožen v případě nároků třetích osob.

Znamená to tedy, že ztratím kontrolu nad svým majetkem?

Ne.

Ve skutečnosti, pokud si vyberete dobrého svěřenského správce, nechá se vést Vašimi přáními a instrukcemi. Ve většině případů Vám doporučíme sepsat tzv. „memorandum přání“, ve kterém přesně stanovíte, co od svého svěřenského správce očekáváte. Nezapomeňte také, že pokud by Váš svěřenský správce z jakéhokoliv důvodu tyto instrukce ignoroval, máte pravomoc nahradit ho někým jiným.

Pokud si přejete co nejvíce zajistit, aby byl Váš svěřenský fond spravován v souladu s Vašimi přáními, existuje k tomu řada dalších nástrojů. Tyto možnosti Vám rádi představíme. V případě zájmu nás kontaktujte.

 

 

Je to bezpečné?

Když vložíte majetek do rukou svěřenského správce, je tak bezpečný, jak spolehlivá je tato osoba.

Pokud svěřenský správce činí pošetilá rozhodnutí nebo majetek zpronevěří, tak i přesto, že budete mít nárok na odškodnění nebo dokonce na jeho trestní postih – o majetek přijdete.

Na druhou stranu, pokud svým svěřenským správcem jmenujete někoho komu důvěřujete, bude Váš majetek MNOHEM BEZPEČNĚJŠÍ než by byl ve Vašem přímém vlastnictví.

Bezpečnější, protože je lépe chráněn v případě insolvence a manželských či jiných právních nároků třetích osob.

Založíte-li svěřenský fond, je to stejné jako byste postavili okolo svého majetku ochranný val. Pokud je dostatečně bytelný, udrží majetek uvnitř (ovce / Vaše peníze) před únikem – a zároveň zabrání, aby za něj pronikli nevítaní návštěvníci (vlk / věřitelé).

Co děláme s vloženým majetkem?

Nic, rozhodnutí jsou Vaše, nikoli naše.

Majetek ve svěřenském fondu, včetně nemovitostí a investic bude registrován na jméno svěřenského správce a bude jím též tzv. „vlastněn“. Ve skutečnosti však bude svěřenský správce vždy respektovat Vaše přání ohledně prováděných investic.

Co se s vloženým majetkem stane, tak bude vždy záležet na Vašem rozhodnutí a na rozhodnutí svěřenského správce. Ve většině případů zůstane po založení svěřenského fondu majetek na stejném místě, kde původně byl – stejná banka, stejná nemovitost. Jediné co se změní bude jméno na bankovním účtu či v katastru nemovitostí.

Ve většině zemí, včetně České republiky, existuje právní požadavek na to, aby správce investoval majetek ve svěřenském fondu ‚obezřetně‘. Pokud správce tomuto požadavku nedostojí, mohou jej obmyšlení žalovat. V případě, že plánujete naložit s majetkem nějakým ‚zvláštním‘ způsobem, doporučujeme Vám, abyste nás před učiněním takového rozhodnutí kontaktovali, abychom mohli zajistit, že Vy i Váš svěřenský správce budete dostatečně chráněni.

Můžete mít také zájem na tom, aby byl vyčleněný majetek spravován profesionálním a spolehlivým správcem. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat – doporučíme Vám naše obchodní partnery, jež Vám mohou být v této věci nápomocni.

Může být do svěřenského fondu vložen obchodní podíl?

Ano, firma (obchodní podíl) může být vložena do svěřenského fondu a zapsána na jméno svěřenského správce. V některých případech z toho může vyplynout také daňový prospěch.

Pokud je firma (obchodní podíl) vložena do svěřenského fondu, pak svěřenský správce vystupuje jako její ‘vlastník’ (‘spoluvlastník’), nikoli jako statutár. Znamená to, že můžete v řízení firmy pokračovat stejně jako doposud.

Zároveň se jedná o výbornou strategii pro podnikatelské nástupnictví. Využitím svěřenského fondu můžete oddělit kontrolu od vlastnictví firmy. Někdy Vaše děti nejsou nejvhodnější k tomu, aby řídily firmu, kterou jste po celý život budovali. Svěřenský fond může být perfektním způsobem jak zajistit, aby Vaši potomci požívali výhody z jejího vlastnictví a získávali veškeré podíly na zisku, který firma vyprodukuje, avšak zároveň zajistit, že bude dlouhodobě profesionálně řízena.

Co se stane, pokud změním názor?

V jurisdikcích po celém světě, které trustové právo rozeznávají, je dlouho ustanoveným pravidlem, že pokud má být trust (svěřenský fond) platný, musí splňovat „jistotu záměru“. Pokud – a je velmi pravděpodobné, že tomu tak bude – české soudy převezmou tuto podmínku, bude to znamenat, že jestliže vložíte majetek do svěřenského fondu, musí být tento vklad „skutečný“. Vaším záměrem musí být reálné vyčlenění majetku do svěřenského fondu ve prospěch obmyšlených. Vklad musí být skutečný a opravdový.

V nejisté současnosti, je však samozřejmě rozumné, připravit se na nečekané. K dispozici se nabízí mnoho způsobů, které Vám umožní ponechat si možnost ‘uvolnění’ části nebo celého majetku ze svěřenském fondu.

Za prvé, i když jsme pevně přesvědčeni, že byste svůj svěřenský fond měli zakládat s úmyslem převodu majetku na obmyšlené, je MOŽNÉ strukturovat jej tak, abyste v případě změny okolností či názoru, mohli získat některý nebo všechen majetek zpět.

Za druhé, máte možnost měnit pravidla svěřenského fondu. K založení svěřenského fondu jsou nezbytné dva dokumenty. Prvním je statut. Jedná se o stručnou ‘zakládací listinu’ Vašeho svěřenského fondu, kterou je téměř nemožné změnit. Dalším zakládacím dokumentem je pak smlouva o svěřenském fondu, která obsahuje mnoho podrobnějších pravidel. Pokud je sepsána dobře, bude ji možné v budoucnu upravovat. Znamená to, že během Vašeho života budete mít možnost ke změně mnoha aspektů fungování Vašeho svěřenského fondu. Jestliže je pro Vás možnost změny podmínek svěřenského fondu důležitá, zajistěte si pro přípravu dokumentů odbornou pomoc.

Jaké jsou nevýhody založení svěřenského fondu?

Založení svěřenského fondu není tak přímočaré jako založení společnosti. Každý svěřenský fond musí být ušit na míru Vašim potřebám.

Z tohoto důvodu může být založení a správa svěřenského fondu finančně náročnější než založení společnosti.

K založení platného svěřenského fondu, doporučujeme, aby byl zároveň co nejvíce právně obhajitelný. Na základě zkušeností ze zahraničí víme, že je nutné zajistit, aby byl majetek prokazatelně vyčleněn do svěřenského fondu a nezůstával reálně v rukou zakladatele. Zároveň je podstatné, aby byla kontrola v rukou svěřenského správce – ovšem bez oslabení toho, že je svěřenský fond spravován v souladu s přáními zakladatele.

Tyto nevýhody někdy znamenají, že práce se svěřenským fondem, není tak snadná ani tak flexibilní jako práce se společností – není nemožná, pouze mírně náročnější.

S využitím svěřenského fondu je možné dosáhnout téměř čehokoliv a množství výhod zdaleka převáží těchto několik nedostatků. Zásadním však zůstává, aby byl vždy správně strukturován.

Měl(a) bych být správcem svého svěřenského fondu?

Podle zákona můžete být správcem svého svěřenského fondu, ale v takovém případě nesmíte být jediným svěřenským správcem. Jinými slovy, pokud zastáváte roli svěřenského správce, musíte mít k sobě alespoň jednoho dalšího správce.

V závislosti na cílech, které sledujete, však nemusí být vhodné jmenovat sám sebe do role správce svého svěřenského fondu. Jste-li totiž svěřenským správcem, může to narušit integritu svěřenského fondu a Vašim potenciálním budoucím věřitelům a dalším žalobcům ponecháváte větší možnosti k napadaní Vaší struktury. U soudu by mohli argumentovat, že vzhledem k tomu, že jste správcem Vašeho svěřenského fondu, jste se nikdy plně nevzdal kontroly nad vyčleněným majetkem, a proto se nejedná o skutečný svěřenský fond.

Trváte-li na tom být jedním ze správců, minimálně Vám doporučujeme jmenovat alespoň dva další správce. Pokud tak učiníte, vždy zůstáváte „v menšině“, což značně oslabí argument, že jste si ponechali kontrolu.

 

Měl(a) bych být obmyšleným svého svěřenského fondu?

Obmyšleným svého svěřenského fondu být můžete, ale v závislosti na cílech, které sledujete, to nemusí být vhodná varianta.

Pokud si chcete ponechat možnost přístupu k vyčleněnému majetku, existují ve většině případů vhodnější mechanismy než samotné jmenování obmyšleným. V případě zájmu o více informací, nás prosím kontaktujte.

Důvod, proč Vám nedoporučujeme stát se obmyšleným svého svěřenského fondu, je narušení integrity struktury. Vašim potenciálním budoucím věřitelům nebo dalším žalobcům, tak dáváte větší možnosti k napadení svěřenského fondu. U soudu by mohli argumentovat, že vzhledem k tomu, že jste obmyšleným svého svěřenského fondu, jste se nikdy ve skutečnosti vyčleněného majetku nevzdal/a a tudíž je stále Váš.

Může exekutor či věřitel uplatnit pohledávku vůči svěřenskému fondu?

Téměř ve většině případů by to nemělo být možné, protože vyčleněný majetek již není Váš. Patří svěřenskému fondu.

Situace, kdy by soud v budoucnu mohl povolit přístup k majetku ve svěřenském fondu, však nastat může. Vzhledem k tomu, že je česká právní úprava v této oblasti nová a nevyzkoušená, není možné s jistotou říci, kde leží pomyslná hranice. Pokud se Vás však týká některá z následujících situací, mohla by být integrita Vašeho svěřenského fondu ohrožena:

• do svěřenského fondu vyčleníte majetek krátce před Vaší platební neschopností;
• soud uzná, že primárním důvodem založení svěřenského fondu je krácení věřitelů;
• ponecháte si příliš mnoho kontroly nad svěřenským fondem (např. tím, že jste správcem svého svěřenského fondu);
• svěřenský fond založíte jako odvolatelný;
• jste obmyšleným ze svého svěřenského fondu.

Pokud ovšem strukturujete svůj svěřenský fond správně, bez těchto slabých stránek, očekáváme, že majetek vyčleněný do svěřenského fondu bude plně ochráněn.

Proč je průběžná administrace důležitá?

Administrace je důležitá ze dvou důvodů. Za prvé, potřebujete přesné záznamy pro právní a účetní účely a samozřejmě potřebujete připravit a podat daňové přiznání pro svěřenský fond.

Za druhé, pokud někdo zpochybní platnost Vašeho svěřenského fondu a může prokázat, že jste svěřenský fond řádně nespravovali, ale přistupovali k němu jako k „odnoži“ Vašich osobních financí, bude vůči Vám žalobce ve značné výhodě.

Důrazně Vám proto doporučujeme pověřit profesionála, který bude administraci svěřenského fondu pro Vašeho správce vykonávat. Tímto mu ulehčíte od zdlouhavé administrativní zátěže, pomůžete ho chránit před potenciální právní odpovědností, pomůžete udržet robustnost Vašeho svěřenského fondu a zajistíte, že budou dodržovány řádné postupy.

Můj přítel mě požádal, abych se stal(a) správcem jeho svěřenského fondu? Měl(a) bych přijmout?

Přijmete-li roli svěřenského správce, přijímáte důležitou funkci. Jde také o velkou čest, protože Váš kamarád chová opravdovou důvěru ve Vaše schopnosti starat se o jeho/její zájmy a majetek. Pokud využijete služeb administrátora svěřenského fondu, nepůjde o časově náročnou nebo obtížnou práci, ovšem stále jde o velmi odpovědnou funkci.

Pokud přemýšlíte, zda máte takovou nabídku přijmout, měli byste zvážit následující:

 • Jako správce budete odpovědný za řádnou správu, investice a administrativu svěřenského fondu. Pokud učiníte cokoliv, co bude v rozporu s touto odpovědností, např. sám/a utratíte vyčleněné finanční prostředky nebo se o majetek nebudete řádně starat, můžete být zakladatelem či obmyšlenými žalován/a. V extrémních případech, byste mohl/a nést i trestní odpovědnost.
 • Mějte na paměti, že majetek vyčleněný do svěřenského fondu, nikdy nesmíte využívat pro svůj vlastní prospěch.
 • Za účelem ochrany před potenciální právní odpovědností, velmi doporučujeme, aby Váš přítel jmenoval profesionálního administrátora. Ten pro Vás bude dělat veškerou běžnou administrativu, zároveň zaručí, že bude vykonávána v souladu se zákonem, zajistí Vám vedení účetnictví, podávání daňových přiznání atd. a bude se starat o řádné vedení záznamů související s činností svěřenského fondu – ovšem veškerá důležitá rozhodnutí ponechá na Vás.
 • Dále byste měli svého přítele požádat, aby sepsal ‚memorandum přání‘. Většina zakladatelských listin Vám poskytuje značnou flexibilitu pro správu svěřenského fondu, včetně provádění investic či plnění majetku ze svěřenského fondu obmyšleným. V memorandu přání by Vám měl dát přítel tolik instrukcí, kolik si myslí, že potřebujete, včetně toho, jak máte svá rozhodnutí činit. Rozhodnutí budou nakonec vždy Vaše, ale ve většině případů budete chtít dostát přáním Vašeho přítele.
 • Většina svěřenských fondů umožňuje úhradu nákladů, které svěřenskému správci vzniknou – cestovné, telefon atd. Obvykle se nejedná o placenou pozici – je však možné odměnu s přítelem domluvit.

Odpovědnost je značná. Pokud jste ovšem připraveni věnovat určitý čas, zajištění toho aby, bylo vše řádně provedeno, potom je riziko velmi malé a pokud nabízenou roli přijmete, výsledkem může být vykonávání velmi uspokojující činnosti.

Jakou minimální částku potřebuji k založení svěřenského fondu?

Minimální částka neexistuje. Jediným omezením je poměr nákladů a prospěchu, který Vám ze založení svěřenského fondu plyne. Založení jednoduchého svěřenského fondu, včetně notářských poplatků atd. vyjde přibližně na 50.000 – 60.000,- Kč. U složitějších svěřenských fondů připravených na míru jsou náklady vyšší.

Dále byste měli vzít v potaz náklady na průběžnou administrativu zahrnující kontrolu plnění všech zákonných požadavků, plus účetnictví a daně – běžně okolo 12.000,- Kč p.a.

Mohu si založit svěřenský fond úplně sám/sama?

Teoreticky ano. Vše, co je právně vyžadováno, je notářský zápis statutu a smlouva o svěřenském fondu. V praxi však tento postup není vhodný hned z několika důvodů.

Za prvé: Jen velmi málo notářů v České republice má nezbytné zkušenosti potřebné k založení svěřenského fondu; a

Za druhé: Dokumentace spojená s Vaším svěřenským fondem je nesmírně důležitá. Pokud se Vám nepodaří založit svěřenský fond správně, povede to prakticky nevyhnutelně k velmi drahým problémům v budoucnosti. Špatně navržená dokumentace může být v budoucnu prohlášena před soudem za neplatnou. Těmto problémům můžete snadno předejít, pokud využijete našich služeb.

Jak založím svěřenský fond?

Založení svěřenského fondu není složité.

Prvním krokem je jasně si uvědomit, čeho se snažíte dosáhnout.

Následujícím krokem je standardně osobní setkání s námi. Pokud se s námi sejdete proto, abyste zjistili, zda je pro vás svěřenský fond řešením nebo proto, že zvažujete založení svěřenského fondu, taková první konzultace je vždy zdarma a bez jakéhokoli závazku.

Na tomto prvním setkání můžete očekávat:

 • Vyjasníme si, co jsou Vaše cíle a co založením svěřenského fondu sledujete.
 • Budete mít možnost na cokoli se nás zeptat a samozřejmě se rozhodnout, zda s námi chcete spolupracovat či nikoli.
 • V průběhu setkání zjistíme, zda jsme schopni Vám pomoci a jaké by měly být následující kroky.
 • Pokud Vám nebudeme schopni pomoci, pokud je již Vaše situace pod kontrolou, nebo pokud je pro nás vhodnější doporučit Vám služby třetí strany, sdělíme Vám to na tomto prvním setkání.
 • Jakékoli následné kroky a z toho vyplývající výše odměny bude probrána a odsouhlasena na tomto setkání.

 

Pokud řešení Vaší záležitosti vyžaduje založení svěřenského fondu, potom pro Vás připravíme zakládací dokumentaci. K tomu budeme potřebovat, abyste pro nás vyplnili formulář nazvaný ‚Protokol a objednávka‘ (‚fact find formulář‘). Tento dokument je možné společně vyplnit v rámci prvního setkání. Pokud již nyní máte jasnou představu a formulář si přejete zaslat ještě před prvním setkáním, kontaktujte nás prosím.

Jakmile budou zakládací dokumenty připraveny, jeden z nich, konkrétně statut svěřenského fondu, bude muset být vydán ve formě veřejné listiny (notářského zápisu).

Svěřenský fond musí být následně registrován ve veřejné evidenci svěřenských fondů. Okamžikem zápisu do evidence, svěřenský fond vznikne.

Kolik stojí založení svěřenského fondu?

Pro více informací ohledně ceníku poskytovaných služeb prosím klikněte zde.

Zůstanou mé informace důvěrné?

Krátce; ano, ale s určitými výjimkami.

Česká republika zavedla veřejnou evidenci svěřenských fondů. Znamená to, že veškeré informace o Vašem svěřenském fondu budou dostupné státním orgánům, včetně finančních úřadů, ČNB, Policie ČR, atd.

Následuje druhá kategorie. Osoby s ‘právním zájmem’. Zde budou zahrnuty banky a další, kteří budou mít přístup k některým údajům, aby mohli dostát svým povinnostem vyplývajících jim z právních předpisů proti praní špinavých peněz (AML) a z dalších oprávněných legálních důvodů.

Veřejně přístupné bude naproti tomu jen velmi omezené množství informací. V závislosti na tom, jak bude Váš svěřenský fond strukturován tak ‘zvědaví sousedé’ a další osoby nebudou mít přístup k citlivým rodinným informacím a vskutku nebudou mít možnost zjistit souvislost mezi Vaším svěřenským fondem a Vaší rodinou.

Naše společnost nebude zpřístupňovat žádné informace týkající se Vás nebo Vašeho svěřenského fondu žádným třetím osobám pokud od Vás nezíská souhlas nebo pokud nebude mít zákonnou povinnost tak učinit.