Držte krok s posledními novinkami o svěřenských fondech. Čas od času publikujeme na této stránce důležité a zajímavé novinky.

Článek – Převody majetku do svěřenského fondu

Posted on: 12 Pro

Převody majetku do svěřenského fondu

Pokud chcete vytvořit řádný rodinný svěřenský fond, pak je nezbytné převést do jeho správy určitý majetek, tak aby jej mohli správci držet ve prospěch obmyšlených.

Příkladem takového majetku může být rodinný dům, chalupa, rodinná firma nebo umělecké dílo.

Jak začít

Nejdříve je třeba vyčlenit určitý počáteční vklad, což je nezbytné k tomu, aby svěřenský fond vůbec vznikl. Tento vklad je běžně součástí smlouvy o svěřenském fondu.

Z mnoha důvodů klientům běžně doporučujeme, aby vyčlenili počáteční vklad pouze ve výši 1.000,- Kč. Jedním z hlavních důvodů je právní požadavek na to, aby byl tento počáteční vklad prokazatelně vyčleněn z vlastnictví zakladatele svěřenského fondu. V případě, že se jedná o majetek ve společném jmění manželů, mohl by takový požadavek způsobovat problémy, ovšem pokud zakladatel vyčleňuje pouze malou částku v hotovosti, pak je situace jasná.

Uvedené pravidlo se na později provedené vklady neuplatňuje.

Vkládání Hlavního majetku do svěřenského fondu

Běžně se uskutečňuje oddělenou smlouvou (či smlouvami) o vkladu, která se uzavírá mezi osobou, jež majetek vkládá (vkladatelem) a svěřenskými správci, kteří jej přijímají do správy svěřenského fondu.

Neexistuje žádné pravidlo, které by určovalo, kdy má být tento další majetek do správy svěřenského fondu vkládán ani kolikrát tak lze učinit.
Majetek může být do svěřenského fondu rovněž vložen závětí.

Kdo může vkládat majetek do svěřenského fondu?

Počáteční vklad vyčleňuje zakladatel. Následující vklady mohou být provedeny kýmkoli. Často se např. stává, že zakladatel je jedním z manželů (vyčlení počáteční vklad), ovšem následné vklady jsou uskutečněny druhým manželem nebo jiným rodinným příslušníkem.

Daně, Bezúplatné vklady a Daň z nabytí nemovitosti

Je třeba upozornit, že nejsme daňoví poradci, ovšem disponujeme písemným vyjádřením daňového poradce o tom, že za normálních okolností bezúplatné vklady majetku do svěřenského fondu jsou od jakékoli daně osvobozeny – což se týká jak osoby vkladatele, tak svěřenského fondu.

Klientům vždy doporučujeme, aby si nechali vypracovat odpovídající daňovou analýzu, která je důležitá zejména v ‘neobvyklých’ případech – takovým příkladem může být situace kdy se majetek nachází mimo Českou republiku nebo někdo ze zúčastněných není rezidentem ČR.

Úvahy pro svěřenské správce

Jste-li správcem svěřenského fondu, musíte být velmi obezřetný ohledně důsledků přijetí vkladu a vzít v úvahu veškerá potenciální rizika. Musíte též zajistit to, aby byla jasná povaha vkladu. Jestliže se např. jedná o finanční částku v hotovosti, je třeba pečlivě zaznamenat, že se jednalo o bezúplatný vklad, aby se předešlo jakýmkoli budoucím sporům o to, že se jednalo např. o půjčku do svěřenského fondu.

Některé vklady nejsou takové, jak vypadají. Správci by se vždy měli ujistit, zda vkládaný majetek opravdu přinese svěřenskému fondu prospěch, a pokud má na sebe navázán jakékoli potenciální závazky, být si jisti, že je svěřenský fond schopný tyto v případě nutnosti splnit.

Přijme-li do správy např. opuštěnou budovu, může to do budoucna znamenat značné náklady na její opravu a údržbu – bez výhledu na příjmy z jejího pronájmu.
Správce nemá povinnost majetek do svěřenského fondu přijmout, a může se stát, že někdy bude nejlepší volbou jeho odmítnutí. Další důvody, jež mohou k odmítnutí vést naleznete níže.

Solventnost / Zkracující úmysl

Může se stát, že již učiněný převod do svěřenského fondu bude zneplatněn, a to z důvodu, kdy zakladatel/vkladatel byl v době transakce insolventní nebo pokud se zjistí, že byl učiněn s úmyslem zkrátit věřitele nebo finanční úřad či platbu takto ztížit.

Pro správce se jedná o zásadní otázku. Měl by si být jistý, že v okamžiku přijímání vkladu, byl zakladatel/vkladatel solventní a schopný plnit své dluhy, a že ho k převodu majetku do svěřenského fondu, vedou legitimní důvody. Pokud bude takový převod soudem zrušen, avšak správci již vyplatili plnění třetí osobě, potom by to pravděpodobně mohlo vést k jejich osobní odpovědnosti.

Opět, pamatujte, neexistuje žádná povinnost pro správce takové vklady přijímat.

Převod vlastnictví

Pro správce je důležité zajistit splnění příslušných formalit pro převedení majetku do správy svěřenského fondu. Tyto formality jsou různé v závislosti na druhu vkládaného majetku.

Vkládáte-li do svěřenského fondu nemovitost, musí být převod ve formě, kterou akceptuje katastr nemovitostí (písemná forma s ověřenými podpisy). Požadavky pro jiný druh majetku jsou obecně většinou méně striktní, avšak jedná-li se o majetek větší hodnoty, vždy doporučujeme, aby byly podpisy na smlouvě ověřeny.

Součástí našich administrátorských služeb je příprava návrhů těchto smluv.

 

Závěrem

Rodinné svěřenské fondy a související převody majetku mohou být poměrně složité. Chcete-li dosáhnout požadovaného výsledku, doporučujeme Vám vždy využít služeb profesionálního poradce zabývajícího se právě svěřenskými fondy, administrátora, jakým je společnost Svěřenské fondy a trusty s.r.o.