Držte krok s posledními novinkami o svěřenských fondech. Čas od času publikujeme na této stránce důležité a zajímavé novinky.

Článek – Správná administrace je nezbytná

Posted on: 07 Bře

Správná administrace je nezbytná

Význam řádné evidence správy svěřenského fondu včetně přesné a aktuální knihy záznamů nedávno zdůraznil Royal Court of Guernsey ve svém rozhodnotí ve věci [AAA] Svěřenský fond ve prospěch dítěte.

Aniž bychom podrobně rozebírali celý případ, zaměříme se na klíčovou otázku, kterou byla platnost rozhodnutí svěřenských správců, jež bylo následně napadeno obmyšlenými svěřenského fondu.

Obecně řečeno neexistuje žádná povinnost svěřenských správců jednat podle přání obmyšlených. Správci jsou však povinni jednat v souladu s podmínkami svěřenského fondu a v nejlepším zájmu těchto obmyšlených. Někdy to znamená, že přání obmyšlených ignorují. Jednoduchým a zřejmým příkladem bude požadavek obmyšleného závislého na hracích automatech o poskytnutí plnění z majetku svěřenského fondu – obmyšlený žádá něco, co není v jeho nejlepším zájmu. V takovémto případě by správci pravděpodobně neměli požadované rozhodnutí učinit. Vzpomeňme si, že většina svěřenských fondů je nastavena tak, že správci mají široká oprávnění a rozhodnutí mohou činit na základě svého uvážení. Znamená to, že správci by měli jednat na základě svého nejlepšího vědomí a nemohou být k žádnému jednání nuceni.

V případě z Guernsey, svěřenští správci učinili rozhodnutí o prodeji majetku, které tvořilo podstatnou část majetku svěřenského fondu. Navzdory faktu, že správci měli pravomoc takové rozhodnutí učinit (jak bylo vysvětleno výše), prohlásil soud transakci za neplatnou.

Proč?

Hlavním důvodem, který soud k rozhodnutí uvedl, bylo, že proces vedoucí k tomuto správcovskému rozhodnutí nebyl řádně zdokumentován. Soud ve skutečnosti ani nezískal důkaz o tom, že správci finální rozhodnutí o prodeji majetku učinili. Správci neměli k dispozici podrobný zápis ze schůze, kde bylo rozhodnutí učiněno. Předložili sice nějaké dokumenty, avšak v těchto zápisech nebyl prodej majetku konkrétním bodem programu. Zápis rovněž neposkytl žádné důkazy o tom, že by správci tuto záležitost vůbec projednávali.

Existoval sice důkaz o telefonní a emailové komunikaci ohledně zmíněného prodeje, avšak soud shledal nemožným určit setkání, na kterém bylo rozhodnutí skutečně učiněno.

I přes to, že se z uvedených faktů zdá zřejmé, že správci rozhodnutí učinili, skutečnost, že takové rozhodnutí nebylo nikde evidováno zapříčinila jeho neplatnost.

Proč je rozhodnutí soudu v Guernsey relevantní pro české svěřenské fondy?

Na první pohled se rozhodnutí soudu v Guernsey nezdá příliš relevantním, protože české svěřenské fondy se řídí ustanoveními NOZ a systému common law nepodléhají. Občanský zákoník však v mnoha záležitostech týkajících se svěřenských fondů mlčí, včetně specifikace toho, na základě jakých skutečností mohou obmyšlení napadnout rozhodnutí správce.

Podíváme – li se blíže do Quebecu, jurisdikce, která inspirovala úpravu svěřenských fondů v NOZ, zjistíme, že tam, kde zákon mlčí, může soud (a také tak činí) přihlédnout k mezinárodně uznávaným principům trustového práva. Znamená to, že přestože jsou oba systémy, jak quebecký tak český, systémy práva kontinentálního, rozhodnutí učiněná soudy common law systému, jsou aplikována v Kanadě a pravděpodobně by měla být aplikována i u nás.

Spatřujeme v tom důvod, proč je dobrá znalost principů common law důležitá při zakládání českých svěřenských fondů. Nemůžeme sice s určitostí říci, že tyto principy budou aplikovány i v ČR, ale bylo by velmi pošetilé předpokládat, že se tak nestane.

Co z toho vyplývá pro svěřenské správce?

  • Každý svěřenský fond musí vést knihu záznamů, která by měla obsahovat přesná a aktuální data;
  • Kdykoli správci učiní rozhodnutí, musí jej písemně zaznamenat a pokud to není naprosto zjevné, měli by rovněž písemně zaznamenat faktory, které při rozhodnutí zvážili a jejich odůvodnění;
  • Pokud se jedná o závažné nebo potenciálně kontroverzní rozhodnutí, měli by správci zvážit, zda vyhledají radu nezávislého odborníka a v případě, že se tak rozhodnou neučinit, měli by zaznamenat důvody, proč odbornou radu nevyhledali;
  • Pokud se jedná o závažné nebo potenciálně kontroverzní rozhodnutí, měli by správci svolat samostatnou schůzi k učinění tohoto rozhodnutí;
  • Ze schůze by měl být pořízen podrobný zápis se zvláštním důrazem na proces rozhodování, na jednání správců a na rozhodnutí, které bylo na schůzi přijato.

S administrací svěřenských fondů správcům velmi rádi pomůžeme; tuto službu nabízíme i v případech, kdy jsme samotný svěřenský fond nezakládali. Pro více informací, nás prosím neváhejte kontaktovat.