Držte krok s posledními novinkami o svěřenských fondech. Čas od času publikujeme na této stránce důležité a zajímavé novinky.

Článek – Střet zájmů

Posted on: 01 Zář

Střet zájmů: Průvodce pro svěřenské správce

Jako svěřenský správce musíte umět nejen rozeznat, ale též se vyhnout situacím, v jakých by se Váš vlastní zájem mohl dostat do střetu s:

 • Nejlepším zájmem svěřenského fondu, který spravujete,
 • Nejlepším zájmem obmyšlených,
 • Účelem svěřenského fondu

Zároveň si musíte být jisti, že Vaše jednání ve vztahu ke střetu zájmů neohrožuje Vaši povinnost péče řádného hospodáře.

Je nutné, abyste si byli vědomi obou možných střetů zájmů, jak přímého tak nepřímého. Příkladem přímého střetu zájmů může být situace, kdy se od Vás svěřenský fond rozhodne nakoupit pozemky nebo např. najme stavební společnost, kterou vlastníte, aby zrekonstruovala dům v majetku svěřenského fondu. Příkladem nepřímého střetu zájmů bude, když se svěřenský fond rozhodne nakoupit pozemek, který vlastní Váš bratranec.

Pro svěřenské správce se jedná o velmi důležitou otázku, protože soudy v zahraničních jurisdikcích, které trusty (svěřenské fondy) uznávají, zastávají v tomto ohledu velmi striktní přístup. Neočekáváme sice, že by soudy v České republice následovaly takto přísný postoj, ale přesto se domníváme, že je ve Vašem nejlepším zájmu být v tomto ohledu velmi opatrní.

Oznamte svůj zájem v plánované transakci

K tomu abyste předešli porušení povinnosti jednat v nejlepším zájmu ve vztahu ke svěřenskému fondu, který spravujete, musíte oznámit Váš zájem a získat povolení od zbývajících správců. Zároveň musíte učinit prohlášení ještě předtím, než svěřenský fond danou transakci provede nebo než  uzavře dohodu. Vaše prohlášení by mělo být učiněno buď osobně na schůzi svěřenských správců anebo písemnou formou. Činíte-li prohlášení v písemné formě, měli byste jeho kopii zaslat všem ostatním správcům, buď poštou v listinné podobě anebo listinu podepsat a naskenovat.

Jakmile bude Vaše prohlášení rozesláno, musí být projednáno na následující schůzi správců, která se musí konat ještě předtím, než bude plánovaná transakce učiněna. Pro Vaši vlastní ochranu je nezbytné, aby bylo Vaše prohlášení a následné jednání správců plně zaznamenáno v zápisu ze schůze správců,

V uvedeném prohlášení byste měli vysvětlit důvod, proč se domníváte, že by plánovaná transakce mohla vést ke střetu zájmů a rozebrat ji jak z hlediska povahy tak rozsahu.

Činit prohlášení není nutné v případě, že:

 • Nejste si vědomi, že by mohl existovat případný střet zájmů;
 • Nejste si vědomi, že se daná transakce plánuje;
 • Všichni ostatní správci si jsou již možného střetu zájmů vědomi

Poslední bod se týká situací, kdy jste jako rodinný příslušník správcem rodinného svěřenského fondu – v takovém případě je zbývajícím správcům Váš příbuzenský vztah k obmyšleným znám. Pravidlo však nelze univerzálně aplikovat na ostatní možné případy střetu zájmů, které s Vaším příbuzenským vztahem nesouvisejí a Vaši spolu-správci tak o nich nevědí.

Doporučujeme Vám, abyste vždy volili raději opatrnější přístup, protože pokud možný střet zájmů neoznámíte, mohlo by to vést k Vaší osobní odpovědnosti a v některých případech dokonce až k trestní odpovědnosti. Znamená to, že pokud máte pochybnosti o tom, jestli ve střetu zájmů jste či nikoli, je lepší učinit o tom prohlášení, i když je takové riziko malé.

Co dělat když se ve střetu zájmů ocitne Váš spolu-správce

V okamžiku, kdy si uvědomíte, že by jeden z Vašich spolu-správců mohl být ve střetu zájmů, musíte učinit veškerá přiměřená opatření k tomu, abyste zajistili, že rozhodnutí, jež bylo nakonec učiněno, nelze nic vytknout.

Znamená to, že byste měli vzniklou situaci projednat s ostatními správci, o problému hlasovat a zajistit, že je obsah celého jednání zaznamenán v zápisu ze schůze správců.

V případě, že se jedná o ‘závažné’ rozhodnutí je nezbytné projednat jej se správci osobně.

Je obvyklé, že se svěřenský správce s možným střetem zájmů nezúčastní části jednání, na které se jeho střet zájmů projednává. Na Vašem uvážení zůstává, jak tohoto požadavku docílíte, ovšem nejvhodnější variantou bude, když správce s možným střetem zájmů opustí místnost, kde se jednání vede a jeho odchod bude v zápisu ze schůze formálně zaznamenán.

Ostatní správci potom rozhodnou, zda střet zájmů potvrdí či nikoli. Při rozhodování by se měli zaměřit na to, co je v nejlepším zájmu svěřenského fondu, obmyšlených a zda je plánované jednání v souladu s účelem svěřenského fondu. Jednání by mělo vést k formálnímu hlasování o této záležitosti.

Zápis z jednání by měl obsahovat alespoň následující informace:

 • Kterého správce nebo kterých správců se záležitost týká;
 • O jaký typ střetu zájmů se jedná (přímý nebo nepřímý);
 • Zda ostatní správci o možném střetu zájmů dopředu věděli;
 • Výsledek jednání;
 • Zda se někdo zdržel hlasování a zda v takovém případě zůstal přítomen či opustil místnost;
 • Jak zbývající správci rozhodli v nejlepším zájmu svěřenského fondu

V případě, že svěřenský správce s možným střetem zájmů učinil písemné prohlášení, měla by kopie takového prohlášení tvořit přílohu k zápisu z tohoto jednání.

Svěřenské fondy spravované pouze jedním správcem

Pokud jste jediným správcem svěřenského fondu, měl/a byste sepsat písemné prohlášení (jak bylo vysvětleno výše) a založit ho v Knize záznamů. Připravovanou transakci byste měl/a velice pečlivě uvážit. V případě, že jste si naprosto jistý/á, že plánovaná transakce je v nejlepším zájmu svěřenského fondu a obmyšlených a že je v souladu s účelem svěřenského fondu, potom Vám nic nebrání v jejím uskutečnění. Přesto je však velice důležité, aby byl o Vašem rozhodnutí učiněn úplný záznam zároveň s vysvětlením a ospravedlněním tohoto rozhodnutí.

V závislosti na typu svěřenského fondu je také možné zjistit si názor obmyšlených a zaznamenat jej. Obecně lze říci, že pokud všichni obmyšlení projeví s Vaším plánem souhlas, potom jste ochráněn/a.

Máte dotazy?

Jsme přední administrátoři svěřenských fondů v České republice s mnohaletými zkušenostmi v této oblasti. V případě potřeby nás prosím neváhejte kontaktovat na tel: 2112 245 872 nebo na info@trusty.cz