Dobré zprávy: Vítězství ochrany soukromí a zdravého rozumu u Evropského soudního dvora.

Stejně jako většina společnosti naprosto podporujeme rozumná právní opatření, která brání praní špinavých peněz a financování terorismu.

V posledních letech však zákonodárci na evropské úrovni začali zacházet příliš daleko za hranice rozumných pravidel a zavedli řadu opatření, která dle našeho názoru nemají téměř žádný dopad na opravdové zločince, ale naopak velmi negativně zasahují do sféry běžných jednotlivců i rodin, kteří se snaží věnovat svému legitimnímu podnikání.

Pravidla GDPR není třeba připomínat, ale podívejme se na ustanovení Úmluvy lidských práv a svobod (čl. 8), jakož i na Listiny základních práv EU (čl. 7), která jsou totožná:

 

ČLÁNEK 8 (7 Listiny základních práv EU) – Právo na respektování soukromého a rodinného života

 

1.  Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.

2.  Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku a předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.

 

Namítáte-li, že jde o velmi obecnou ochranu, kterou bude stěží kdokoli vymáhat, nenechte se mýlit. Přestože navzdory této základní ochraně stihl český i evropský normotvůrce zakotvit spoustu pravidel vztahujících se k evidenci skutečných majitelů, která prokazatelně zasahovala do stanovených základních práv jednotlivců, s poukazem na nezbytnost stanovovat stále více omezujících ustanovení s ohledem na jejich přiměřenost a nezbytnost v demokratické společnosti, zdravý rozum nakonec zvítězil.

Ještě do minulého týdne jsme dokonce stáli, před směrnicí, která zakotvovala zjednodušeně řečeno neomezený režim přístupu veřejnosti do evidence skutečných majitelů.

S myšlenkou evidence skutečných majitelů se přitom ztotožňujeme: Základní zásah tohoto rejstříku do práv jednotlivců na soukromí nemusí být nutně značný, přitom v prevenci praní špinavých peněz poslouží spolehlivě. Stát, banky a obecně vzato všichni smluvní partneři mají tentýž zájem znát strukturu osob, s nimiž vstupují do obchodních vztahů. Bez tohoto nástroje nemají žádnou šanci účinně se vyvarovat obchodování s nekalými či rovnou kriminálními živly. Statistika je v této věci neúprosná; dříve či později každý na takovou osobu narazí. V takovém případě pak buď má anebo nemá nástroj na prověření svého zamýšleného obchodního partnera.

Ovšem – s čím hrubě nesouhlasíme, je otevření rejstříku veřejnosti, takovým způsobem, že detailní informace o společnících korporací a v některých případech také o svěřenských fondech a nadacích jsou otevřené nikoli pouze osobám s oprávněným zájmem, ale celému světu, což je situace, která nemá opodstatnění.

Celým světem nemusíme rozumět jen zvědavé sousedy; může jít o zlatokopy všeho druhu, vyděrače anebo třeba osoby, které se věnují novinkám na poli internetové kriminality, kterou dnes mnohdy neumíme pojmenovat, natožpak si ji představit. I tyto osoby zákonitě potřebují vědět, na koho zaútočit a komu se raději vyhnout. Bylo – li tedy cílem zákonodárce bránit bujení kriminality, svou důsledností se dopracoval k pravému opaku – tedy k jisté formě státní kriminální podpory, abychom parafrázovali běžnou státní instituci. Netřeba dodávat, že to není ani přiměřené, ani potřebné.

Blýská se však na lepší časy. V minulém týdnu vyjádřil Evropský soudní dvůr názor, že pátá směrnice EU proti praní špinavých peněz je v rozporu s evropským právem. ESD argumentoval, že touto směrnicí zaváděný nelimitovaný přístup kohokoli do evidence skutečných vlastníků neobstojí při poměřování s právem na ochranu soukromí a dat uchovávaných v soukromí.

Podle soudu je zapotřebí zkoumat, nakolik zákonodárce vyhověl požadavku přiměřenosti mezi zásahem základních práv a přínosem, jež takový krok znamená. V případě tzv. plné otevřenosti těchto rejstříků by měl každý možnost zjistit si finanční postavení kterékoli osoby, jíž se zápis týká (zakladatel SF, jeho obmyšlený a další osoby označené za skutečné majitele) přičemž tato informace by v budoucnu
z rejstříku nemohla být žádným způsobem vymazána. Ochrana soukromí jako základní právo by tak ztrácela smyslu, což není souladné s právem EU jakožto právem pro země evropské unie „vnitrostátním“, ale není to v souladu ani s Evropskou Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod na poli práva mezinárodního.

Lucembursko a Holandsko na základě tohoto rozhodnutí omezili přístup k dál samozřejmě fungujícím dotčeným veřejným rejstříkům tak, aby soudnímu nálezu (i zdravému rozumu) vyhověli.

Vzhledem k právnímu názoru, že současná míra přístupnosti rejstříků je v rozporu s jinou závaznou normou – GDPR – odhadujeme, že v brzké době bude následovat česká úprava.

Budeme se těšit, že se zákonodárci v rejstříkových záležitostech napříště vyvarují normotvorby kterou by jim soud vracel jako neústavní.

Pozvánka na seminář Svěřenské fondy v byznysu – 8. 11. 2022

Do roku 2014 nebyly svěřenské fondy v České republice používány, jednoduše proto, že v našem právním prostředí neexistovaly. Od té doby jejich počet narůstá, avšak drtivá většina se týká spíše rodinného využití nikoli samotného byznysu.

V zemích, kde svěřenské fondy existují již stovky let, jsou naprosto běžným byznysovým nástrojem.

Na tomto semináři nejprve projdeme základy týkající se svěřenských fondů a poté prozkoumáme, jaké využití nalézají v obchodním kontextu v zahraničí.

Následně projdeme jednotlivá využití a zvážíme, jak si daná řešení stojí v porovnání s dosavadní běžnou českou praxí. České právní a daňové prostředí je specifické, což bude znamenat, že v některých případech pro nás nebude zahraniční řešení fungovat. V jiných případech však nabídne mnohem lepší výsledky než dosud zavedené modely.

Nemůžeme vám slíbit, že na tomto semináři odpovíme na veškeré otázky. Slibujeme však mnoho informací, mnoho “námětů k přemýšlení” a základ, ze kterého lze rozvíjet nová kreativní řešení.


Datum: 8. listopadu

Čas: 13.00 – 17.30

Místo konání: Intercent Business Centre Konviktská 291/24, 110 00 Staré Město

Účastnický poplatek: 4.900, – Kč

Registrace: Registrujte se prosím prostřednictvím e-mailu na: info@trusty.cz


Program

1.      Blok: 13.00 – 15.00:
          Svěřenské fondy – úvod
         – Přednáší Eva Hrušková v českém jazyce

 • Co je to svěřenský fond
 • Historie
 • Právní aspekty
 • Praktické využití svěřenských fondů (soukromé/rodinné účely)

2.     Blok: 15.20 – 17.20:
         Trusts, Business Aspects
          – Delivered in English language by James Turnbull LLB., TEP

 • Introduction to business uses. Why trusts make sense
 • Taxation of trusts in CZ (an overview)
 • Practical uses continued
 • –  Business and Asset Holding Structures
 • –   Investment Funds
 • –   Pension Funds
 • –   Securitisation
 • –   Corporate Debt
 • –   Employee Benefit Schemes
 • –   Employee Welfare Schemes
 • –   Share Option Schemes
 • –   Consumer Protection
 • –   Corporate Escrow
 • –   Philanthropy / Religion
 • Why Business Trusts don’t work in CZ
 • But. . . How they can work

3.    Blok: 17.20
         Otázky a odpovědi, víno, diskuse, brainstorming

 


 

Svěřenské fondy a trusty s.r.o.

Společnost Svěřenské fondy a trusty s.r.o. byla založena v roce 2011 a je tak první profesionální společností v oblasti svěřenských fondů založenou v České republice. Společnost sdružuje tým odborníků, který má bohaté zkušenosti s poskytováním trustových služeb zejména českým rodinám v oblasti nastavení správy rodinného majetku a firemního nástupnictví, ochrany majetku, holdingových struktur spravujících rodinné podniky, filantropie a dynastických svěřenských fondů.