Co VŠECHNO lze chránit svěřenským fondem? Jak je to s kryptoměnami?

Tradiční náplní naší práce je pomoc rodinám v ochraně zdrojů jejich obživy. Soubory majetků, které tomu odpovídají, bývají nezřídka rozsáhlé; jde mnohdy o celé společnosti anebo podíly na nich, obytné domy, výrobní prostory, sjezdovky, případně zemědělské usedlosti s veškerým myslitelným inventářem, který k jejich provozu patří.

Vedle vytváření ochranných struktur nad takto „velkými“ podniky, se však často jedná i o menší majetkové soubory jako jsou chaty, šperky, veteráni, umělecké sbírky nebo bezpečnostní schránky. Ke každému takovému majetku je třeba přistupovat individuálně a tento postup sebou občas přináší nutnost přizvat si experty či znalce z příslušného oboru. Zejména hovoříme-li o tzv. digitálních majetkových souborech.
Pro upřesnění tohoto termínu si představte, jakou stopu zanecháváte v on-line světě, zejména ke kolika různým účtům používáte přístupová hesla. Vedle zjevných položek, jakými jsou naše působení na sociálních sítích, online alba fotografií, internetové bankovnictví, sem patří též digitální peněženky s kryptoměnami a mnoho dalších.

Obvykle si ceníme zejména našeho nerušeného přístupu k elektronickému bankovnictví, ale jsou i okamžiky, kdy by jej nejeden z nás bez dalšího měnil za ztracené fotky. Jakmile ztratíme blízkého, který nezanechal přístupové údaje, ztrácíme i vzpomínky, k nimž už se nebude možné prostřednictvím přístupových údajů vrátit. Totéž samozřejmě platí i pro e-mailovou komunikaci. Přes trvalost těchto záznamů – což je vskutku podstatný rozdíl oproti dřívějším „křehkým“ papírovým analogům – se tak vlastně mnohé nezměnilo; se ztrátou hesla budou i tyto „trvalé dopisy“ nenávratně ztraceny.

Totéž platí i pro nosiče dat, třeba v podobě telefonu či počítače. Zřejmě není zásadní problém, že se příslušné přístroje bez hesla hodí leda snad na vyzdívání domů pro pravé počítačové „geeky“. Co však bylo v digitální paměti těchto přístrojů (např. román okamžiky před vydáním, jinak poctivě zálohovaný…), tam bez příslušného hesla také zůstane.
Hodnota, nad kterou se zde zamýšlíme, je pro každého z nás individuální a obvykle bude jen stěží vyjádřitelná „hodnotou tržní“. Projděme si proto některé případy, kdy se možná s podivem, tržní hodnota přece jen uplatní.

Známý šéfkuchař Anthony Bourdain např. zanechal manželce svou poslední vůlí kredit z programu „frequent flyer“, což je benefit pro osoby, které často využívají služeb konkrétního leteckého dopravce. Protože jako kuchařská hvězda létal Anthony Bourdain vlastně všude, lze s trochou nadsázky říct, že měl dost bodů na to, aby mu za ně letecká společnost vypravovala speciální letadlo s jeho osobní šéf kuchařskou třídou. Nebýt jeho odkazu, manželka by létala ve „třídě turistické“, neboť body pana Bourdaina by byly ztraceny spolu s ním [1].

Přesvědčivější však zřejmě bude argument s ochranou digitálních měn a NFT obrázků, kde je jakákoli pochybnost o tržní hodnotě vyloučena.

Jak začít?

Jestli je pro Vás ochrana Vašeho digitálního majetku důležitá zjistíte snadno; udělejte si výčet položek, které v systému nul a jedniček vlastníte, spolu s přístupovými údaji a hesly k nim. Mějte přitom na paměti, že tento výčet nesmí přijít do nepovolaných rukou [2] . Díky této listině nejen zjednodušíte přístup Vašim pozůstalým k digitálnímu majetku v budoucnu, ale také jim ukážete, že tento majetek vůbec existuje.
Máte-li dojem, že Vám hrozí riziko, že do Vaší „listiny“ opomenete některé důležité hodnoty zahrnout, pak nejste sami: Existují dokonce seznamy, které mají Vaši nejistotu rozehnat, jeden najdeme například zde (bohužel pouze v angličtině). Obsahuje bezmála 30 stran a je tedy možná až příliš podrobný, ale může sloužit jako dobrá inspirace. Pro uživatele služeb společností Google a Android lze dále poukázat na nabídku postupu u „utichlých účtů“ v originále „inactive account manager“, přičemž toto nastavení účtů „po utichnutí“ nabízí i další poskytovatelé internetových služeb.
Nakonec si dovolíme zopakovat, co již částečně zaznělo. Kryptoměny a NFT obsah, nebo šířeji pojato, „vše, co má ve vnějším světě tržní hodnotu a nikoli pouze hodnotu zvláštní obliby“, je vhodné ochránit a zahrnout do svého majetkového/dědického plánování.

Kryptoměny a svěřenské fondy

Žádná otázka ve věci – stále relativně nových svěřenských fondů – nemůže být hloupá, a v tomto smyslu si zkusme zodpovědět, kde leží hranice toho, co je anebo už není možné ochránit svěřenským fondem. Nuže, jak to bude třeba se zbraněmi… anebo s láskou? Odpověď je jednoduchá; vše, co můžeme vlastnit, je možné chránit prostřednictvím svěřenského fondu. Tedy zbraně projdou, láska nikoli.

Kryptoměna je jednoznačně předmětem vlastnictví a jako taková může být vložena do svěřenského fondu. Nároky, které jsou kladeny na právní strukturu svěřenského fondu, který s kryptoměnami pracuje však budou vyšší a je třeba pečlivě nastavit vnitřní pravidla, jejichž dodržování může být pro správce náročnější než u „běžného majetku“. Pomyslná „černá kronika“ hrůzných situací v záležitostech kryptoměn přitom není nijak útlá, je známo překvapivě hodně případů, kdy již tak dostatečně zdrcení pozůstalí „překvapivě“ neodhalili 256-ti znakové alfanumerické heslo, čímž se jim přístup k (v tomto případě) Bitcoinovému účtu ztratil navěky. Podobné případy nejsou ojedinělé. Pro svěřenské fondy, sloužící k ochraně kryptoměn, obdobné situace nepředstavují žádné riziko.

Ve prospěch svěřenských fondů jakožto prvků ochrany kryptoměn hovoří i další aspekt: Potenciál regulovat tuto sféru je zatím „v plenkách“ a totéž platí pro navázanou daňovou sféru. Můžeme s jistotou konstatovat, že čím dříve k ochraně Vašich internetových majetků přistoupíte, tím příznivější pravidla se budou na tyto majetky aplikovat.

Máte-li zájem o bližší informace o záležitostech ochrany majetků hmotných i nehmotných formou svěřenských fondů, s důvěrou se na nás obraťte!

______________________________

[1] Ne každá letecká společnost má ono „přenositelné“ nastavení benefitů za časté létání, avšak nejméně jedna to, jak vyplývá z našeho příkladu, ve prospěch přenositelnosti nastaveno měla.

[2] Pozor na skutečnost, že v mezních situacích může takový výčet kolidovat s podmínkami pro používání konkrétní internetové služby.

Dobré zprávy: Vítězství ochrany soukromí a zdravého rozumu u Evropského soudního dvora.

Stejně jako většina společnosti naprosto podporujeme rozumná právní opatření, která brání praní špinavých peněz a financování terorismu.

V posledních letech však zákonodárci na evropské úrovni začali zacházet příliš daleko za hranice rozumných pravidel a zavedli řadu opatření, která dle našeho názoru nemají téměř žádný dopad na opravdové zločince, ale naopak velmi negativně zasahují do sféry běžných jednotlivců i rodin, kteří se snaží věnovat svému legitimnímu podnikání.

Pravidla GDPR není třeba připomínat, ale podívejme se na ustanovení Úmluvy lidských práv a svobod (čl. 8), jakož i na Listiny základních práv EU (čl. 7), která jsou totožná:

 

ČLÁNEK 8 (7 Listiny základních práv EU) – Právo na respektování soukromého a rodinného života

 

1.  Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.

2.  Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku a předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.

 

Namítáte-li, že jde o velmi obecnou ochranu, kterou bude stěží kdokoli vymáhat, nenechte se mýlit. Přestože navzdory této základní ochraně stihl český i evropský normotvůrce zakotvit spoustu pravidel vztahujících se k evidenci skutečných majitelů, která prokazatelně zasahovala do stanovených základních práv jednotlivců, s poukazem na nezbytnost stanovovat stále více omezujících ustanovení s ohledem na jejich přiměřenost a nezbytnost v demokratické společnosti, zdravý rozum nakonec zvítězil.

Ještě do minulého týdne jsme dokonce stáli, před směrnicí, která zakotvovala zjednodušeně řečeno neomezený režim přístupu veřejnosti do evidence skutečných majitelů.

S myšlenkou evidence skutečných majitelů se přitom ztotožňujeme: Základní zásah tohoto rejstříku do práv jednotlivců na soukromí nemusí být nutně značný, přitom v prevenci praní špinavých peněz poslouží spolehlivě. Stát, banky a obecně vzato všichni smluvní partneři mají tentýž zájem znát strukturu osob, s nimiž vstupují do obchodních vztahů. Bez tohoto nástroje nemají žádnou šanci účinně se vyvarovat obchodování s nekalými či rovnou kriminálními živly. Statistika je v této věci neúprosná; dříve či později každý na takovou osobu narazí. V takovém případě pak buď má anebo nemá nástroj na prověření svého zamýšleného obchodního partnera.

Ovšem – s čím hrubě nesouhlasíme, je otevření rejstříku veřejnosti, takovým způsobem, že detailní informace o společnících korporací a v některých případech také o svěřenských fondech a nadacích jsou otevřené nikoli pouze osobám s oprávněným zájmem, ale celému světu, což je situace, která nemá opodstatnění.

Celým světem nemusíme rozumět jen zvědavé sousedy; může jít o zlatokopy všeho druhu, vyděrače anebo třeba osoby, které se věnují novinkám na poli internetové kriminality, kterou dnes mnohdy neumíme pojmenovat, natožpak si ji představit. I tyto osoby zákonitě potřebují vědět, na koho zaútočit a komu se raději vyhnout. Bylo – li tedy cílem zákonodárce bránit bujení kriminality, svou důsledností se dopracoval k pravému opaku – tedy k jisté formě státní kriminální podpory, abychom parafrázovali běžnou státní instituci. Netřeba dodávat, že to není ani přiměřené, ani potřebné.

Blýská se však na lepší časy. V minulém týdnu vyjádřil Evropský soudní dvůr názor, že pátá směrnice EU proti praní špinavých peněz je v rozporu s evropským právem. ESD argumentoval, že touto směrnicí zaváděný nelimitovaný přístup kohokoli do evidence skutečných vlastníků neobstojí při poměřování s právem na ochranu soukromí a dat uchovávaných v soukromí.

Podle soudu je zapotřebí zkoumat, nakolik zákonodárce vyhověl požadavku přiměřenosti mezi zásahem základních práv a přínosem, jež takový krok znamená. V případě tzv. plné otevřenosti těchto rejstříků by měl každý možnost zjistit si finanční postavení kterékoli osoby, jíž se zápis týká (zakladatel SF, jeho obmyšlený a další osoby označené za skutečné majitele) přičemž tato informace by v budoucnu
z rejstříku nemohla být žádným způsobem vymazána. Ochrana soukromí jako základní právo by tak ztrácela smyslu, což není souladné s právem EU jakožto právem pro země evropské unie „vnitrostátním“, ale není to v souladu ani s Evropskou Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod na poli práva mezinárodního.

Lucembursko a Holandsko na základě tohoto rozhodnutí omezili přístup k dál samozřejmě fungujícím dotčeným veřejným rejstříkům tak, aby soudnímu nálezu (i zdravému rozumu) vyhověli.

Vzhledem k právnímu názoru, že současná míra přístupnosti rejstříků je v rozporu s jinou závaznou normou – GDPR – odhadujeme, že v brzké době bude následovat česká úprava.

Budeme se těšit, že se zákonodárci v rejstříkových záležitostech napříště vyvarují normotvorby kterou by jim soud vracel jako neústavní.

Pozvánka na seminář Svěřenské fondy v byznysu – 8. 11. 2022

Do roku 2014 nebyly svěřenské fondy v České republice používány, jednoduše proto, že v našem právním prostředí neexistovaly. Od té doby jejich počet narůstá, avšak drtivá většina se týká spíše rodinného využití nikoli samotného byznysu.

V zemích, kde svěřenské fondy existují již stovky let, jsou naprosto běžným byznysovým nástrojem.

Na tomto semináři nejprve projdeme základy týkající se svěřenských fondů a poté prozkoumáme, jaké využití nalézají v obchodním kontextu v zahraničí.

Následně projdeme jednotlivá využití a zvážíme, jak si daná řešení stojí v porovnání s dosavadní běžnou českou praxí. České právní a daňové prostředí je specifické, což bude znamenat, že v některých případech pro nás nebude zahraniční řešení fungovat. V jiných případech však nabídne mnohem lepší výsledky než dosud zavedené modely.

Nemůžeme vám slíbit, že na tomto semináři odpovíme na veškeré otázky. Slibujeme však mnoho informací, mnoho “námětů k přemýšlení” a základ, ze kterého lze rozvíjet nová kreativní řešení.


Datum: 8. listopadu

Čas: 13.00 – 17.30

Místo konání: Intercent Business Centre Konviktská 291/24, 110 00 Staré Město

Účastnický poplatek: 4.900, – Kč

Registrace: Registrujte se prosím prostřednictvím e-mailu na: info@trusty.cz


Program

1.      Blok: 13.00 – 15.00:
          Svěřenské fondy – úvod
         – Přednáší Eva Hrušková v českém jazyce

 • Co je to svěřenský fond
 • Historie
 • Právní aspekty
 • Praktické využití svěřenských fondů (soukromé/rodinné účely)

2.     Blok: 15.20 – 17.20:
         Trusts, Business Aspects
          – Delivered in English language by James Turnbull LLB., TEP

 • Introduction to business uses. Why trusts make sense
 • Taxation of trusts in CZ (an overview)
 • Practical uses continued
 • –  Business and Asset Holding Structures
 • –   Investment Funds
 • –   Pension Funds
 • –   Securitisation
 • –   Corporate Debt
 • –   Employee Benefit Schemes
 • –   Employee Welfare Schemes
 • –   Share Option Schemes
 • –   Consumer Protection
 • –   Corporate Escrow
 • –   Philanthropy / Religion
 • Why Business Trusts don’t work in CZ
 • But. . . How they can work

3.    Blok: 17.20
         Otázky a odpovědi, víno, diskuse, brainstorming

 


 

Svěřenské fondy a trusty s.r.o.

Společnost Svěřenské fondy a trusty s.r.o. byla založena v roce 2011 a je tak první profesionální společností v oblasti svěřenských fondů založenou v České republice. Společnost sdružuje tým odborníků, který má bohaté zkušenosti s poskytováním trustových služeb zejména českým rodinám v oblasti nastavení správy rodinného majetku a firemního nástupnictví, ochrany majetku, holdingových struktur spravujících rodinné podniky, filantropie a dynastických svěřenských fondů.

 

 

Svěřenské fondy a automobily? Podobnost čistě náhodná!

Ve filmu Vrchní, prchni!, zazní z úst Josefa Abrháma – proti dotazu otce ženicha na finanční náročnost svatební hostiny – komentář, že se přece “syn žení tak dvakrát, třikrát za život”. Se svěřenskými fondy to není jiné; když napoprvé dobře vyberete “manželku”, v paralele k filmu “oprávněného vrchního”, vystačíte si s jediným. Naším tématem dnes ale budou auta, kde si, přes Váš sebeuvědomělejší výběr, s  jedinou volbou na celý život nevystačíte. A tím výčet odlišností zdaleka nekončí.

Pečlivý pohled na porovnání pořízení vozidla s pořízením svěřenského fondu odhalí pochopitelně i prvky shodné; záležitost se bude týkat značného množství peněz a s výsledky Vaší  volby budete spjati po dlouhou dobu. Ale co dalšího v příměru mezi auty a svěřenskými fondy „sedí“?

 

Láska na první pohled:

 

Nákup auta znamená, mimo výběr potenciálních kandidátů podle Vašeho estetického cítění, schůzku s prodejcem, osahání si všech ovládacích prvků, porovnání klapnutí dveřních zámků oproti etalonu, který znáte z dřívějška, jakož i načichání čerstvého interiéru. Už předtím, než Vás prodejce vezme na zkušební jízdu, si můžete udělat obrázek o tom, zda je auto dost velké, ale ne zase příliš, zda bude dost silné, komfortní, praktické, či zda poslouží zrovna tak dobře v létě i zimě. Jinak řečeno, celou řadu modelů jste již v tento okamžik schopni z užšího výběru vyřadit.

Rozumná spotřeba je důležitá, ale pro rodinu by bylo dobré mít víc než jen jedno sedadlo řidiče s jedním nouzovým posedem pro kulometčíka (Messerschmitt – FMR TG500)

Naproti tomu, všechny svěřenské fondy ve vnějším světě sdílí přesně jednu podobu. Tuhle:

Luxusní, obyčejné a také ty zcela nefunkční, všechny vypadají takhle.

 

Vím, co za své peníze dostávám.

 

Čím větší, lepší, vyspělejší či výkonnější auto, tím bude jeho pořizovací částka vyšší. Že Superb cenově převýší Oktávii a ta zase Fábii, se rozumí samo sebou. U svěřenských fondů však není tato úměra nutně platná. Třebaže u nejlacinějších fondů nějaké to “ale” cítíme a chybu téměř očekáváme, ani vynaložení neúměrně vysokých částek nebude zárukou bezvadnosti svěřenského fondu. Máme neveselou zkušenost, že i nejdražší fondy byl ušity horkou jehlou, následkem čehož jejich objednatelé obdrželi, v motoristickém žargonu, „naleštěnou bídu“.

 

Co Čech to motorista, co Čech to fondista?

 

I technikou zcela netknutý laik má určitou představu o tom, že nakupovaný automobil bez motoru do kopců nestoupá, bez kol se nedá do pohybu ani z kopce, a je-li kompletně zkorodován, pak se jednotlivé části zřejmě vydají na další cestu každá různým směrem. Takový vůz si kupce z řad automobilistů zřejmě nenajde, neboť jeho použití k provozu je vyloučené. Skončí tak nakonec třeba u chovatele králíků, jemuž jako králíkárna ještě dobře poslouží.

Svěřenské fondy mají tu nevýhodu, že ekvivalent “chybějícího motoru či kol” nemusí být na první pohled patrný, ba co hůř, ona “chybějící součástka” se projeví až tehdy, kdy je příliš pozdě, a kdy fond, který měl určité situaci předejít anebo ji vyřešit, selhal. Ekvivalent “chovatele králíků” z předchozího příkladu, jemuž by svědčil i nefunkční svěřenským fond, navíc neexistuje.

Žádný fond pak opravdu poslouží lépe, než fond zfušovaný, který neposlouží nikomu a ničemu.

 

Fond na zkoušku

 

Zkušební jízda. U koupě auta jde o základ, který snad nikdo nezamýšlí vynechat a případná výmluva prodejce na nemožnost zkušební jízdu podstoupit signalizuje případnému kupujícímu dramatickým červeným písmem „utíkej pryč!“. Svěřenský fond „na zkoušku“ neexistuje, první pokus je rovnou „ostrý“. Tehdy teprve se odhalí špatně zpracovaný fond tím, že selže. Možnost nápravy přitom obvykle nebude možná.

 

Nadstandartní výbava za nadstandartní cenu

Ani cenu jakéhosi „základního modelu“ u svěřenských fondů, tak jako v příkladu se škodou Octavia níže, nečekejme. :

V základním modelu automobilu nepřekvapí sedačky, kola, volant nebo brzdy. Opakem, který překvapí a – dlužno podotknout – potěší, jsou záležitosti typu klimatizace, tempomatu nebo centrálního zamykání. Možná nejde o nic nezbytného, rozhodně se však tyto prvky výbavy neztratí.

Nejste – li s nabízenou výbavou auta v základní verzi spokojeni, je tu pro Vás nabídka výbavy příplatkové. Může jít o tažné zařízení anebo třeba vyhřívané sedačky. Avšak stačí pár takových změn oproti standartu, a ze základní ceny lehce nad půl miliónem jste rázem o dvě stě tisíc korun výše. Půjde o dobře vynaložené náklady? Může a nemusí. Záleží na tom zda, v relaci k příkladem uvedené výbavě, „vlastníte karavan“ či „trávíte zimu v Karibiku“. Jinak řečeno, dokážu příplatkovou výbavu využít? Vyváží výhoda, plynoucí z vlastnictví příplatkové výbavy, zakoupená vlastně „jen pro jistotu“ vynaložené prostředky?

Se svěřenskými fondy to bývá jinak.

Výbava zdánlivě „pro jistotu“ bývá nezřídka výbavou nutnou. Pro speciální požadavky typu „možnost přemístění fondu do jiného státu, umožnit půjčování peněz z fondu“ a z méně exotických pokynů například „možnost ustanovit dohlížitele svěřenského fondu“, je důležité mít na paměti, že bez explicitního uvedení takové „nadstandartní výbavy“ ve fondové dokumentaci, nebude možné ji využít a obvykle ani ex post do dokumentace doplnit.

Protože však – na rozdíl od auta – nepůjde u svěřenských fondů o železný výkovek v případě tažného zařízení anebo topné spirály v sedačce, nýbrž toliko o slovní zakotvení možného postupu, nebývá tato nadstandartní výbava výbavou příplatkovou, tj., budiž pro objednatele zakotvována zdarma.

Výbava dobrého svěřenského fondu by tak měla, mimo naprostých nezbytností (brzdy) a výbavy uživatelského komfortu (klimatizace) obsahovat též celou řadu možností „jen kdyby náhodou“, právě již s poukazem na fakt, že tato výbava nepodléhá příplatku. I kdyby se nikdy neuplatnila, je dobré ji tam „pro jistotu“ mít.

Je zjevné, že pravidlo se neuplatní u situací, kdy požadavky zakladatele překonávají byť i mondénní představivost konstruktérů fondu. Požadujete kebabovou točnu s grilem mezi zadní sedačky, anebo vířivku v kufru (ve smyslu svěřenských fondů bychom mohli hovořit například o emisi vlastní digitální měny)?

Pak se příplatku nevyhnete ani u auta, ani u svěřenských fondů.

Jak již zaznělo, je třeba si dávat pozor na příplatky za něco, na čem je bezpodmínečně nutno trvat již „v základu“. Jestliže je takový základ navíc „vratký“, potom ani žádný nadstandard nepomůže. Připadá-li Vám záležitost neúměrně složitá, připravili jsme pro Vás seznam kritických bodů, na které se ve věci svěřenských fondů určitě zaměřte:

1. Postup svépomocí se v této oblasti hrubě nevyplácí. Nelitujte úsilí ani prostředků na využití profesionální pomoci.

2.  Není expert jako expert. V České Republice je odhadem 10-15 subjektů, které Vám s problematikou svěřenských fondů poradí na profesionální úrovni, podpořené zkušenostmi z oboru. Celá řada poradců namísto ze znalostí čerpá z vlastního sebevědomí, kde bývá erudice zřídkakdy ukrytá.

3.  Tak obyčejně, jak to zní, spočtěte stránky nabízeného fondu. Smlouva se Statutem nemůže mít méně než 20 normostran, výbava „pro jistotu“ je totiž na místo náročná. Menší rozsah zakládacích listin nechť Vás vede k prověření, zda někde něco nechybí.

4.  Pokud máte stín pochybností, určitě jděte cestou dalšího expertního názoru. Třebaže půjde o vícenáklad, odhalení případné vady svěřenského fondu je vzhledem k tomu, co je v sázce, klíčová.

5.  Běžný svěřenským fond v České Republice by v nákladu neměl přesáhnout částku 100.000 Kč, jestliže je prostý unikátních přístupů a řešení. Ta mohou být, vzhledem k náročnosti konstrukce, drahá, přesto zůstává stotisícová hranice dobrým vodítkem pro ověření, zda standartní fond není předražený.

Věříme, že se s našimi radami ve světě svěřenských fondů neztratíte a s případnou poptávkou druhého expertního názoru na připravovaný či již založený svěřenským fond se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám pomůžeme.

2. vydání knihy: Svěřenské fondy – krok za krokem

Úspěch naší knihy Svěřenské fondy – krok za krokem nás velmi potěšil. Publikace se vyprodala a v příštím týdnu na trh míří druhé aktualizované vydání.

Mnoho běžných lidí má již o svěřenských fondech určité povědomí a hledá další informace.

Zájem je nejen o to, dozvědět se, jak zachovat bohatství, ale také (a možná především) o to, jakým způsobem může svěřenský fond pomoci vlastní rodině.

Předtím, než jsme vydali naši první knihu, neexistoval na českém knižním trhu žádný podobný titul pro laiky – neprávníky. Následně jsme však zjistili, že ji jako velmi užitečnou shledali i samotní advokáti.

Naše kniha je zaměřena na běžného čtenáře a je napsána jazykem, kterému snadno porozumí. Autoři text píší svižnou a zábavnou formou, tak jak jen dané téma umožňuje. Spíše než teorií se zabývají praktickými otázkami.

Kniha nyní vychází v nakladatelství Grada již ve druhém aktualizovaném vydání.

Více informací o knize naleznete zde.

Pokud jste knihu ještě nečetli, nyní je ideální čas si ji objednat. V případě zájmu nás prosím kontaktujte emailem. Cena publikace je 379, – Kč plus poštovné.

Seminář pro svěřenské správce a poradce pod záštitou APRSF 13. – 14.6.

Srdečně Vás zveme na Seminář pro svěřenské správce a poradce pod záštitou APRSF, který proběhne ve dnech 13. – 14.6. 2022 v Praze (v protorách Insignia Business Centre)

Tento dvoudenní seminář pořádáme ve spolupráci se společnostmi Kodap a J&T Family Office pod záštitou APRSF – Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů z.s., odborné organizace zabývající se institutem svěřenských fondů v České republice.

Pro koho je seminář určen:

 • Každého, kdo uvažuje o přijetí funkce svěřenského správce anebo už roli svěřenského správce vykonává.
 • Právníky, finanční poradce, notáře a další, kteří mají zájem o základní znalost svěřenských fondů – vhodnou k poskytování poradenství klientům.
 • Kohokoli, kdo by si rád prohloubil znalosti a porozuměl svěřenským fondům v České republice

Po úspěšném absolvování kurzu porozumíte struktuře, historii a praktickému využití svěřenských fondů v České republice. Seminář Vás zároveň podrobně provede povinnostmi a závazky svěřenských správců.

Po úspěšném absolvování semináře a složení závěrečné zkoušky získáte také certifikát o absolvování kurzu a na jeho základě můžete být zapsáni jako uznaní svěřenští správci na stránkách APRSF.

Pro podrobné informace prosím klikněte zde.

V případě zájmu o více informací nebo o registraci nás prosím neváhejte kontaktovat na info@trusty.cz

Datum: 13. – 14.6.2022

Místo konání: Insignia Business Centre (Praha)

Cena: 12.500, – Kč

„V minulosti jsem se již zúčastnil i jiných školení na téma svěřenských fondů a řadu svěřenských fondů jsme již pro naše klienty také založili. Vaše školení ale hodnotím jako jedno z nejlepších, a to hlavně pro jeho praktický přínos. Během dvou dní jsme měli možnost prodiskutovat pro nás aktuální a konkrétní otázky spojené se zakládáním a správou svěřenských fondů s konzultanty, daňovými poradci i bankéři a díky tomu proniknout hlouběji do celého tématu.“ (Mgr. Michal Míšek, interní právník, specialista na dědické plánování ze společnosti Cimpel&partners)

Špatně odvedená práce…

Na začátku každého projektu, včetně založení svěřenského fondu, stojí plán. Plán je pak třeba realizovat. Mějme ovšem na paměti, že pokud přistoupíme k jeho uskutečnění, je nutné odvést dobrou práci. V našem oboru může nedomyšlený plán způsobit mnohem horší výsledek, než pokud bychom nedělali vůbec nic.

Podkladem pro tento článek nám budiž situace mého kamaráda Philipa Macalistera z Nového Zélandu.

Philip, jehož celý příběh si můžete přečíst ZDE (článek v originále z novozélandských novin), tedy žije na Novém Zélandu. Zemi zaslíbené ovcím a svěřenským fondům.

Přesně v těchto dvou oblastech srovnání České republiky a Nového Zélandu sice (prozatím) nesedí, v ostatních aspektech jsou si však oba státy velmi blízké. Například v cizinci málo chápané zálibě Čechů a Novozélanďanů v chataření. Vskutku nikdo nemá více pochopení pro tuto, zdálo by se, ryze českou libůstku, nežli právě obyvatelé Nového Zélandu. I ti totiž víkendy tráví právě na „chatách“, pro něž se vžil termín „Bach“, vyslovovaný jako „Bač“.

Ale zpět k Philipovi a jeho nešťastnému chatařskému příběhu. Philipovi prarodiče koupili chatu ve dvacátých letech minulého století a jejich záměrem bylo, aby chata zůstala v rodině a sloužila i budoucím generacím. Jejich vůli měl zaručovat právě svěřenský fond. Nejde samozřejmě o nic neobvyklého, a proto ani nepřekvapí, že značná část početných novozélandských svěřenských fondů sleduje právě tento účel; „nechť majetek dál slouží členům rodiny, jejich rekreaci i jako místo k setkávání“.

Dobře připravený fond zajistí, aby vyčleněný majetek mohl sloužit rodině, nikoli pouze jejímu konkrétnímu členovi. Chalupa nebude předmětem dědických sporů a pokud bude svěřenský fond založen správně, zajistí, aby byla rozumně a spravedlivě spravována i v budoucnu, čímž se vyvarujete, jinak zřejmě nevyhnutelných, rodinných hádek.

I v záležitosti Philipových prarodičů byl svěřenský fond perfektní nápad. Přesněji řečeno, mohl jím být. Zpočátku fond sice fungoval tak, jak jeho zakladatelé plánovali, avšak po určité době selhal. Je pravdou, že chata nadále zůstala ve Philipově rodině, avšak, v rozporu s vůlí zakladatelů, se někteří členové rodiny už bohužel na chatu nepodívají. Konflikt, jemuž mělo být vytvořením svěřenského fondu zabráněno, tak paradoxně právě kvůli tomuto fondu vznikl.

Nebylo to přitom nevyhnutelné. Lépe zvládnutá struktura fondu by tyto, bohužel, fatální nedostatky vyřešila. Philip k tomu dnes říká;

„ Nikdy nezapomínejme na nezávislého správce. Mějme třeba z každé rodinné větve jednoho správce, který bude preferovat zájmy své části rodiny, ale nedopusťme, aby chyběl ještě správce třetí, na rodině nezávislý. Funkce správců by také neměla být časově neomezená. Každé tři roky jednoho správce obměňme a podle jasného klíče zvolme nového. Ostatní zůstávají, dokud nepřijde řada i na jejich obměnu. V každém případě, ať je rozhodnutí správců vždy jednomyslné.“

Philip zde, pro něj naneštěstí pozdě, shrnul několik bodů, které mohou mít ve svěřenských fondech, určených k péči o rodinný majetek, své místo. Některé další náměty, na co u svěřenských fondů nezapomenout, najdete třeba v našem článku z roku 2015. Další prvky konstrukce svěřenského fondu typu „rodinná chata“, na které je rovněž potřeba myslet, přibližuje příkladová studie, kterou Vám v případě zájmu rádi zašleme.

Z tohoto příběhu si můžete vzít následující ponaučení; Váš záměr řádně promyslete a následně vyhledejte odbornou pomoc. Svěřenské fondy zakládané svépomocí sice mohou zpočátku ušetřit náklady, avšak v delším horizontu se může tento přístup bolestivě vymstít.

 

Zanechat po sobě pozůstalost? Nikdy!

Zanechat po sobě pozůstalost? Nikdy!

Inu, záleží především na našem přesvědčení. Zdá se však, že pro Daniela Craiga (jak uvidíte níže v našem příkladu), platí toto prohlášení beze zbytku.

Úvahy o vlastní smrti asi málokdo řadí mezi své oblíbené způsoby trávení času, a proto bývá promýšlení vlastní pozůstalosti ponecháváno na neurčito. Někteří rádi zamění ono „neurčito“ s „nekonečnem“, neboť „na úvahy o smrti je vždy dost času“. Nakolik se pak dotyční „odkladači“ diví se sice nedozvíme, a koneckonců (přiléhavě morbidním termínem) nelze jim upřít ani to, že majetkové problémy jejich smrtí končí. Mají – li pak pozůstalí zájem, nechť si starosti místního hmotného světa vyřeší, jak umí. Jen výjimečně však půjde o variantu pozůstalými vítanou.

Není překvapením, že ani autor těchto řádků není přívržencem uvedených odkládacích praktik. Předně, jde o nepořádek každého zůstavitele a bylo by nefér tento „úklid“ nechávat na pozůstalých, už jen pokud uvážíme, kolik rodin se podařilo neřešenou pozůstalostí „vnitřně semknout“ a kolik dobrých vztahů „dále utužit“. Málokdy je výsledný stav po dědictví totožný se stavem, na němž by měl zůstavitel za života zájem. Přitom, uvažováno zpětně, bylo v jejích či jeho silách uspokojivého rozdělení anebo jiného vyřešení svého majetku dosáhnout, jen k tomu jaksi chyběla vůle.

Rád bych tímto článkem lobboval ve prospěch podstoupení této – obvykle nejen – časové investice se zamyšlením, jak má být naloženo s tím, co na straně jedné může dědicům pomoci v realizacích jejich životů, ale co má i potenciál způsobit značné vztahové i finanční škody, zůstane-li tato otázka zůstavitelem neřešena.

V příkladu s Danielem Craigem nejde o klasický scénář ledabylého přístupu k vlastní pozůstalosti. Unikum tohoto případu nespočívá ani tolik v komplikované rodinné situaci – kdy dvě jeho děti pocházejí ze vztahu s bývalou ženou, Fionou Loudon, další dvě má potom s ženou nynější, Rachel Weisz, která má navíc dalšího potomka ze vztahu dřívějšího. Nejde ani o skutečnost, že ve společném jmění manželů je zhruba 3,8 miliardy korun. Vpravdě zajímavým je teprve jeho přístup k řešení své pozůstalosti. Jak uvedl pro magazín Candis, jeho záměrem není zanechávat dětem příliš mnoho, přesněji; „Nemíním další generaci zanechávat žádné horentní sumy. Dle mého názoru je sama myšlenka pozůstalosti dost ohavná. Moje filozofie k tomu vlastně zní, ‚darem nebo útratou; dřív, než půjdeš, zbav se majetku‘“.

Ne každý – počínaje jeho dědici – bude mít pochopení pro tento postup. Nutno však dodat, že o vlastních penězích si každý rozhoduje výhradně po svém… A ještě jednu věc dodejme. Vyčerpání peněz k okamžiku smrti? To není vůbec snadný plán.

Přestěhujme na okamžik Daniela Craiga do tuzemska; dle našeho práva bude mít Rachel, jeho děti (se specialitou dítěte nevlastního) nárok na fixní částku z jeho pozůstalosti, pokud jeho zamýšlené načasování, co do zbavení-se majetku k okamžiku smrti, nevyjde. Obdobná práva budou mít jeho pozůstalí i v Anglii, avšak s 40 % dědickou daní, která, ironicky vzato, Danielovi s jeho původním záměrem alespoň trochu pomůže. Legitimně se ale tážeme, opravdu byl jeho záměr takový?

Nemusíme zacházet až do extrémů, kdy zůstavitel dědicům nehodlá zanechat vůbec nic. Častější bude zřejmě situace, kdy zůstavitel pamatuje na dědice alespoň do té míry, aby tyto osoby dál mohli vést život v dosavadních kolejích, vždyť pokud žili se zůstavitelem v takovém rozpoložení až doposud, je jeho – třeba nenadálá – smrt, stěží přiléhavým důvodem k radikální změně. Velmi trefně to popisuje Warren Buffett s konstatováním, že „správná výše pozůstalosti umožní potomkům dělat cokoli, není však tak vysoká, aby jim umožnila nedělat nic“.

O tom, že jde o rozumný záměr, svědčí postup některých našich klientů, jež myšlenku co nejširšího, avšak nikoli rentiérského zabezpečení potomků žádají zakomponovat do svých svěřenských fondů. Důležité ovšem zůstává – vedle přitakání této myšlence – vyčlenit si čas na úvahu výše vzývanou. Najdeme-li v sobě vůli k zamyšlení se nad neveselým tématem, ušetřené prostředky a trápení budou jedním z nejdůležitějších odkazů další generaci.

Webinář: Svěřenský fond – co to je a k čemu slouží

Vážení klienti a přátelé,

Rádi bychom Vám popřáli vše nejlepší v novém roce, mnoho zdraví, úspěchů a spokojenosti!

Zároveň bychom Vás rádi pozvali na následující on-line událost:

Webinář: Svěřenský fond – co to je a k čemu slouží

Bude se jednat o základní seznámení s institutem svěřenského fondu a možnostech jeho využití v praxi.

Webinář je vhodný pro každého, kdo chce získat základní praktické informace o tomto právním nástroji.

Pokud máte ve svém okolí někoho, pro koho by mohl být svěřenský fond vhodný, ale těžko se Vám vysvětluje, jak to celé funguje, potom by mohla být tato přednáška tím pravým.

Zabývat se bude následujícími tématy:

 • Základy – co je to svěřenský fond a jak funguje
 • Praktické využití svěřenských fondů včetně konkrétních příkladů;
 • Daňová problematika;
 • Praktické dopady

V rámci webináře bude vyhrazen čas pro diskusi.

Oba přednášející jsou v dané problematice odborníky a webinář tak nabízí jedinečnou šanci využít jejich znalostí a zkušeností.

Datum: 2. února 2022
Čas: 10:00 – cca 12:30
Místo: on-line (platforma Teams)
Přednášející:

Mgr. Eva Hrušková,
partner, Svěřenské fondy a trusty s.r.o.

Matěj Nešleha
jednatel, daňový poradce, KODAP Jihlava, s.r.o.

Registrace: Na webinář se můžete přihlásit přes e-mail: info@trusty.cz

Účastnický poplatek: 1.200,- Kč

Webinář se uskuteční on-line formou prostřednictvím platformy Teams. Po úspěšném dokončení registrace zašleme účastníkům příslušný odkaz.

V případě zájmu o více informací nás prosím neváhejte kontaktovat na info@trusty.cz